การใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

หอสมุดฯ จะเปิดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศให้นักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. อบรม Online Course เรื่อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
  2. ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในระบบ OPAC ให้เป็นปัจจุบัน

*ให้นักศึกษาดำเนินการทั้ง 2 ข้อให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น

หมายเหตุ

  1. เมื่อนักศึกษาดำเนินครบถ้วนแล้ว หอสมุดฯ จะเปิดสิทธิ์การยืมให้นักศึกษาในวันทำการถัดไป
  2. หากดำเนินการครบถ้วนแล้ว ในวันทำการถัดไปยังไม่สามารถยืมหนังสือได้ให้นักศึกษานำใบประกาศที่ผ่านการอบรมออนไลน์มาแสดงต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามเพื่อเปิดสิทธิ์การยืมให้
  3. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ ได้
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเอง ณ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือโทร. 1408 หรือโทร.073-313486


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ +66 73 33 1300 โทรสาร +66 73 33 3587
อีเมล oar@psu.ac.th เว็บไซต์ http://tanee.oas.psu.ac.th/