Terms of Service พิมพ์ อีเมล์
Tuesday, 29 December 2009
ระเบียบ
การให้บริการ IT Zone ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ประกาศ
การบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
อัตราค่าบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มแก่บุคคลภายนอก
การบริการห้องประชุม ห้องมินิเธียเตอร์ และห้องบริการสื่อการเรียนรู้ ของสำนักวิทยบริการ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >Copyright ©2010-2011 John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University. Contact Web Master
181 Charernpradit Road, Rusamilar, Muang, Pattani, Thailand 94000 Tel. 0-7331-3486 Fax. 0-7333-3587
Your IP : 54.226.23.160
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank