หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1

 1. ประชาสัมพันธ์ (Information)
 2. บริการตู้ฝากของ กางเกงเล กระเป๋า/ตะกร้าสัมภาระ (Lockers Service & Accessories tools)
 3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Information Services)
 4. OPAC
 5. หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
 6. มุมเยาวชน (Elementary Corner)
 7. ASEAN Point
 8. หนังสือพิมพ์ (Newspapers)
 9. หนังสือใหม่ (New Books)
 10. บริการยืม-คืน (Circulation Services)
 11. บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Publications)
  • 11.1 วารสารภาษาไทย (Thai Journals)
   11.2 วารสารภาษาต่างประเทศ (Foreign Journals)
   11.3 วารสารภาษาไทยฉบับล่วงเวลา ปีพิมพ์ก่อน 2536 (Thai Journal Back Issues Before 1993)
   11.4 วารสารภาษาไทยฉบับล่วงเวลา ปีพิมพ์หลัง 2536 (Thai Journal Back Issues After 1993)
   11.5 วารสารต่างประเทศฉบับล่วงเวลา (Foreign Journal Back Issues)
   11.6 วารสารฉบับปลีกภาษาไทย (Thai Journal Back Issues)
   11.7 วารสารฉบับปลีกภาษาต่างประเทศ (Foreign Journal Back Issues)
   11.8 นิตยสารฉบับล่วงเวลา (Magazine Back Issues)
   11.9 หนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับล่วงเวลา (Thai Newspapers Back Issues)
   11.10 หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศฉบับล่วงเวลา (Foreign Newspapers Back Issues)
 12. มุมนิทรรศการ (Exhibition Corner)

1st Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1

2nd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

3rd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3

JFK Building

คลิกเพื่อชมอาคารเก่า ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้