หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

 1. OPAC
 2. หนังสือทั่วไปภาษาไทย ปีพิมพ์ 2536 - ปัจจุบัน (Thai Books Published 1993 - Present)
 3. หนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ 2536 - ปัจจุบัน (Foreign Books Published 1993 - Present)
 4. ห้องพุทธทาส (Buddhadasa Collection)
 5. ข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้และหอจดหมายเหตุ ม.อ. (Southern Border Provinces Collection & PSU Archives)
 6. คลินิกวิจัย (Clinical Research)
 7. ห้องค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์ (Lecturer Research Room)
 8. ห้องประชุมปุลากง (Pulakong Room)
 9. ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง (Ratapanyang Room)
 10. ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ (Paseyawor Room)
 11. บริการช่วยค้นหาหนังสือที่ชั้น

1st Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1

2nd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

3rd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3

JFK Building

คลิกเพื่อชมอาคารเก่า ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้