อาคารเก่า ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 1. OPAC
 2. หนังสือทั่วไปภาษาไทย ปีพิมพ์ก่อน 2536 (Thai Books Published Before 1993)
 3. หนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ ปีพิมพ์ก่อน 2536 (Foreign Books Published Before 1993)
 4. หนังสือแบบเรียน (Curriculum Laboratory)
 5. นวนิยาย (Fictions)
 6. อิสลามศึกษา (Islamic Study Collection)
 7. มลายูศึกษา (Malay Study Collection)
 8. หนังสือภาษาเกาหลี (Korean Books)
 9. หนังสือภาษาจีน (Chinese Books)
 10. หนังสือภาษาฝรั่งเศส (French Books) 
 11. ห้องละหมาด (Prayer (Salat) Room)

1st Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1

2nd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

3rd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3

JFK Building

คลิกเพื่อชมอาคารเก่า ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้