หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3

 1. IT-Zone
 2. ห้องวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (Theses & Research Room)
 3. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Room 1)
 4. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Room 2)
 5. บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Services)
 6. ห้องบริการสื่อการเรียนรู้ (Media Room)
 7. ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini Theater Room)
 8. ห้องศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study Room)
 9. ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner)
 10. ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) 
 11. ห้องออกกำลังกาย (Fitness Room)

1st Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 1

2nd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

3rd Floor

คลิกเพื่อชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 3

JFK Building

คลิกเพื่อชมอาคารเก่า ชั้น 2 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้