Inhouse E-Databases พิมพ์ อีเมล์
Thursday, 07 January 2010
ฐานข้อมูลรายละเอียดเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลภาษารวบรวมไฟล์ภาษาจากหนังสือชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่หอสมุดมีให้บริการ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีgo
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA)ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมายgo
ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา) จากหนังสือพิมพ์ชื่อต่าง ๆgo
ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศจัดเก็บข้อมูลสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง (ปี 2004) จากวารสารภาษาต่างประเทศหลายชื่อเรื่องที่มีให้บริการในหอสมุดฯgo
ฐานข้อมูลข้อสอบเก่าจัดเก็บข้อสอบเก่า ทั้งที่เป็นข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบย่อย ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีข้อสอบจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสารgo
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานีรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี go
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานีรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานีgo
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 18.207.137.4
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank