ตอบคำถามชิงรางวัลโครงการอาเซียน พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 01 October 2014

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กันยายน 2558
---------------------------------------------------------

1. ชาติพันธุ์หมายถึง?

2. ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ที่มากับการค้ามนุษย์ได้แก่?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกันมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเหมือนกัน และมีความเชื่อว่าสืบเชื่อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน
2. การลักขโมย การค้ามนุษย์ หรือยาเสพติด

รายชื่อผู้โชคดี

น.ส.วรรษิดา จิตประพันธ์ ศษ.
น.ส.ชนม์ณภัทร คงอ่อน ศษ.
น.ส.มลภิชา ฉิมฉ่ำ ศษ.
น.ส.สุไฮยาตี ประเปะ ศษ.
น.ส.วายุรา ตาเยะ มส.
น.ส.รูซีลา สือนิ วทท.
นายศาสดา ศรีระพันธ์ บุคคลภายนอก
8. นางสปีนะห์ สาและ (Web หอสมุดฯ)
9. น.ส.ลูเบียร์ วานิ (Web หอสมุดฯ)
10. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
---------------------------------------------------------

1. ใบประกอบวิชาวิศวกรรมแบ่งเป็นระดับได้กี่ระดับ อะไรบ้าง?

2. MRA มีความหมายว่าอะไร?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ใบประกอบวิชาวิศวกรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1.ภาคีวิศวกร 2.สามัญวิศวกร 3.วุฒิวิศวกร
2. สภาการพยาบาล กับ พยาบาลวิชาชีพต่างชาติ

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ปัทมาวดี สุวรรณโณ ศษ.
2. น.ส.พิชญา มาเอียด ศษ.
3. คุณอรวรรณ สุเหร็น ศษ.
4. น.ส.ยะมีหล๊ะ กาเจร์ มส.
5. น.ส.บุชรอ สาเอียด มส.
6. น.ส.อารีรัตน์ อาดำ มส.
7. น.ส.รุชดา แวบือราเฮง วอศ.
8. น.ส.อรุณี หนูลิเต๊ะ (Web หอสมุดฯ)
9. น.ส.อัญญารัตน์ อวิรุทธิโยธิน (Web หอสมุดฯ)
10. น.ส.ซูไบด๊ะ อาลีโต๊ะมะ (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มิถุนายน 2558
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดในอาเซียนที่ยังมีการนับถือผี?

2. ศาสนาประจำชาติและศาสนาที่โดดเด่นที่สุดของมาเลเซียคือ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศลาว
2. ศาสนาอิสลาม

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ณัฐกฤตา นิตย์นรา รศ.
2. นายอัลกอฟฟาร์ ยือโร๊ะ รศ.
3. คุณวิชนีย์ สุวรรณสังข์ อาจารย์
4. ด.ญ.ญาชิตา ไตรกิตติกร บุคคลภายนอก
5. น.ส.รุสนีดา หลานแก (Web หอสมุดฯ)
6. น.ส.นุรมา มูลอ (Web หอสมุดฯ)
7. นายนัสรูลเลาะห์ อาแว (Web หอสมุดฯ)
8. น.ส.อัสมา สาเมาะ (Web หอสมุดฯ)
9. น.ส.ปานร์วีณา ปานสุข (Web หอสมุดฯ)
10. ด.ญ.ฐิตา พิริยศาสตร์ (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
---------------------------------------------------------

1. ประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในอาเซียน มีประเทศอะไรบ้างตามอันดับ 3 อันดับแรก?

2. ประเทศใดในอาเซียนที่ต้องนำเข้าผลไม้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 2 มิถุนายน 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
2. สิงคโปร์

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายภัทวุทธ บุญการ ศษ.
2. น.ส.อารีรัตน์ ชุมวงศ์ ศษ.
3. น.ส.ธนัชภัค ลิ่มธีรกุล ศษ.
4. น.ส.วรัญญา ราหมาน ศษ.
5. นายอิทธิพล หวานดี ศษ.
6. น.ส.นูรฮีลวาณี สรี วทท.
7. นายดาหาริส มะมิง วทท.
8. น.ส.รอกีเยาะ ดอเลาะ วทท.
9. น.ส.มัซนี สาอะ วอศ.
10. ด.ช.วรินทร ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน เมษายน 2558
---------------------------------------------------------

1. เคมโป คาราเต้ – เป็นกีฬาที่มีรากฐานมาจากประเทศใด?

2. ลูกข่างเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศใด?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เคมโป คาราเต้ เป็นกีฬาที่มีรากฐานจากประเทศญี่ปุ่น
2. ประเทศลาว

รายชื่อผู้โชคดี

1.น.ส.มลภิชา ฉิมฉ่ำ ศษ.
2.น.ส.แวสุไรดา สาและ ศษ.
3.น.ส.เสริมศิริ หัวเขา ศษ.
4.น.ส.นุรมา มูลอ ศษ.
5.น.ส.วรรณธิรา ธนะชัย ศษ.
6.น.ส.ฮายาตี อาแว มส.
7.น.ส.สาปียะ ดือเระ มส.
8. น.ส.นุรมุนีนัช อาแว มส.
9. น.ส.ฮาซานี เจ๊ะกาเจร์ มส.(Web หอสมุดฯ)
10. นายฮาตีกะ สะมะแอ มส.(Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มีนาคม 2558
---------------------------------------------------------

1. ใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติไทย และเริ่มใช้เนื้อร้องปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. ใด?

2. เพลงชาติกัมพูชาชื่อเพลงอะไร แปลว่าอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ผู้ประพันธ์ คือ พระเจนดุริยางค์ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2482
2. ชื่อเพลง นครราช แปลว่า เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ยาวีร๊ะ บูตา ศษ.
2. นายอิศระ ดีครัน ศษ.
3. น.ส.เนตรชนก เสือกลับ ศษ.
4. น.ส.ดาเรียะ มะโระ ศษ.
5. น.ส.มารียา หวันชิดนาย ศษ.
6. น.ส.ปาร์วีณา ปานสุข ศษ.
7. น.ส.นาร์ไอนี ตาเย๊ะ มส.
8. น.ส.มารียัม เบ็ญนิซอ มส.
9. น.ส.สาลินี แวดือราเฮง มส.
10. นายวสันต์ ญาติพัฒ มส.
11. น.ส.คอดีเย๊าะ ยูนุ๊ วสส. (Web หอสมุดฯ)
12. น.ส.นาวัล อับดุลฮานุง วทท. (Web หอสมุดฯ)
13. นายนัสรูลเลาะห์ อาแว มส. (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
---------------------------------------------------------

1. ประเทศติมอร์-เลสเตไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ถ้าอาำกเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกต้องทำอย่างไร ?

2. กำรมีอัตลักษณ์อาเซียน หมายถึง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 2 มีนาคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของประเทศที่จะเข้าร่วมในทุกๆ ด้าน และการให้การสนับสนุนความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการพิจารณารับประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าเป็นสมาชิก จะต้องให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบร่วมกันด้วย
2. การยอมรับในความหลากหลาย (diversity) ในด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาของประเทศสมาชิก

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.มลภิชา ฉิมฉ่ำ ศษ.
2. น.ส.มารีแย ยะโกะ ศษ.
3. น.ส.เพ็ญนภา ปาระนะ พยาบาลฯ
4. น.ส.ปาซียะห์ อาแว มส.
5. น.ส.ซาลือมอ บินยาโก๊ะ มส.
6. น.ส.นูรีดา ยูโซะ มส.
7. น.ส.ต่วนไซม๊ะ ยีสะอุ มส.
8. น.ส.ซีตีวารีด๊ะ บินโอม มส.
9. ด.ญ.ณัฐกาญจน์ ชูศรี ร.ร.อนุบาลสาธิตฯ
10. คุณเมธาทร ตั้งกิจเจริญไพศาล บุคคลภายนอก
11. นางอัญญารัตน์ อวิรุทธ์โยธิน มส. (Web หอสมุดฯ)
12. น.ส.สารินนา อัสบุลเลาะฮ์ ศษ. (Web หอสมุดฯ)
13. น.ส.ซายาตี พันธ์ฉายา มส. (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ธันวาคม-มกราคม 2558
---------------------------------------------------------

1. ตราสัญลักษณ์ และชื่ออาเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของใครสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ ?

2. คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 5 มกราคม 2558
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เป็นลิขลิทธิ์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนและเอาไปใช้ไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาต
2. ดร.เสรี นนทสูติ

รายชื่อผู้โชคดี

1.นายกิติพงษ์ ทองบุญ มส.
2.น.ส.กูดารียะห์ ระโซะ มส.
3.น.ส.ปาร์วีณา ปานสุข ศษ.
4.น.ส.ซูกานี เจ๊ะดือราแม ศษ.
5.น.ส.อัสมา ศรีอาหมัด มส.
6.น.ส.อาซีละห์ สลัง วอศ.
7.น.ส.รอหม๊ะ หามะ มส.
8.นายซูฟียันต์ เจ๊ะแม็ง วทท.
9.นายศูกรีย์ ยอหัน ศษ.
10.น.ส.มาร์เรียม หวันตะพา ร.ร.สาธิต.
11.น.ส.ซัลวาณ สะนิวา ศษ.
12.คอดีเยาะห์ หะยีดีแม มส.
13.น.ส.นิฟาตีเมาะ ปานาวา ร.ร.สาธิตฯ
14.น.ส.นาวัล อับุดลฮานุง วทท(Web หอสมุดฯ)
15.น.ส.ซูไบด๊ะ อาลีโต๊ะมะ วสส.(Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
---------------------------------------------------------

1. หน่วยงานใดในประเทศไทยที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน ?

2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มีสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกี่แห่ง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 ธันวาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. 26 แห่ง

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.แวอัสมี สะเฮง มส.
2. น.ส.มุสฟีเราะห์ รอนิง วอศ.
3. น.ส.อัสมา ศรีอาหมัด มส.
4. น.ส.รอสาหลี เหมหมาน มส.
5. น.ส.พายีละห์ เม็ง รศ.
6. น.ส.อัสมา ศรีอาหมัด มส.
7. น.ส.มาซีเตาะห์ แบเลาะ มส.
8. น.ส.ฮาซานะห์ สาและ ศษ.
9. น.ส.นุรฮายาตี สาเมาะ ศษ.
10. น.ส.วรรธิรา ธนะชัย ศษ.
11. น.ส.อานีซะห์ ตาเละ วทท.
12. น.ส.ชุติมา สีคง วทท.
13. น.ส.อานีซา เวาะแม ร.ร.สาธิตฯ
14. น.ส.วรรณลักษณ์ บิลกอหลี ศษ. (Web หอสมุดฯ)
15. นายอิฟฟัต กอเดร์ บัณฑิตวิทยาลัย (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ตุลาคม 2557
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดบ้างในอาเซียนที่ขาดแคลนแรงงานวิชาชีพประเภทแพทย์ ?

2. ประเทศไทยกำหนดให้มีรายการสินค้าอ่อนไหวที่คงภาษีนำเข้าไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ และมีอะไรบ้าง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. บรูไน อินโดนีเซีย
2. กำหนดภาษีนำเข้าไม่เกินร้อยละ 5 มี เมล็ดกาแฟ, มันฝรั่ง, เนื้อมะพร้าวแห้ง, ไม่ตัดดอก

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ฮามีรา มูซอ มส.
2. น.ส.นาร์ไอนี ตาเย๊ะ มส.
3. น.ส.คอดีเยาะห์ หะยีดีแม มส.
4. น.ส.อาซีละห์ สาลัง มส.
5. น.ส.ซีตีวารีด๊ะ บินโอมา มส.
6. น.ส.อาอีซะห์ การี มส.
7. น.ส.นุรฮายาตี สาเมาะ ศษ.
8. น.ส.อลิษา ทวีลาภ ศษ.
9. น.ส.ปัทมาวดี สุวรรณโณ ศษ.
10. น.ส.วิภาพร จันทรบุตร พยบ.
11. น.ส.อาอีเสาะ แวกาเดร์ วอศ.
12. น.ส.รุสนานี กาเด วอศ.
13. น.ส.ชญานี ปิ่นทอง ร.ร.สาธิตฯ
14. น.ส.ซูไบด๊ะ อาลีโต๊ะมะ วสส. (Web หอสมุดฯ)
15. น.ส.ลัษมณ เกตุมณี บุคลากร (Web หอสมุดฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กันยายน 2557
---------------------------------------------------------

1. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ายกเว้นประเทศใด ?

2. บัตรผ่ำนแดน (Border Pass) มีอายุใช้งานกี่ปี ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เมียนมาร์
2. 1-2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.สุไรดา บุญยรัตน์ มส.
2. น.ส.อามานี ยูโซะ วทท.
3. น.ส.ฮามีรา มูซอ มส.
4. น.ส.ซูฟาน เจะและ รศ.
5. น.ส.อักรีมา อาดำ วอศ.
6. น.ส.อาลีน หะยีสาและ รศ.
7. น.ส.คอรีเยาะ ประเปะ วอศ.
8. Ms.Sreypenh Khoeun มส.
9. น.ส.อาซีละห์ สาลัง มส.
10. น.ส.คอดีเยาะห์ หะยีดีแม มส.
11. น.ส.คอลีละห์ ดามัน วทท.
12. น.ส.วราลี ค้าขึ้น ศษ.
13. น.ส.ไซตง เจ๊ะสมอเจ๊ะ รศ.
14. น.ส.ฮายาตี เจ๊ะเต๊ะ รศ.
15. น.ส.ศุภศจี ยินดีรมย์ บุคคลภายนอก

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557
---------------------------------------------------------

1. Asean Common Visa คืออะไร ?

2. การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กันยายน 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. คือข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในอาเซียน โดยแทนที่จะต้องขอวีซ่าจากประเทศต่าง ๆ เป็นรายประเทศ ก็สามารถขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเพื่อใช้ประกอบการเดินทางภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เลย
2. 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.กูมารียะห์ รา โซะ มส.
2. น.ส.นิซูไรดา บินแวดอเลาะ วอศ.
3. น.ส.ฮาฟีเซาะร์ ปังหลีเส็น วอศ.
4. น.ส.คอรีเยาะ ประเปะ วอศ.
5. น.ส.กนกวรรณ พูลทอง ศษ.
6. น.ส.อาอิซะห์ หะยีสาเระ รศ.
7. น.ส.นูรไลลา ปูเตะ มส.
8. น.ส.ซูไบด๊ะ อาลีโต๊ะมะ วสส.
9. น.ส.ดารุณี เด็งราเม็ง รศ.
10. น.ส.ปัทมาวดี ศรีจันทร์ทอง พยาบาล
11. น.ส.ฮามีรา มูซอ มส.
12. น.ส.ศรีอายู มูหนะ ศษ.
13. ด.ช.ต่วนอิมรอน กูจิ บุคคลภายนอก (ร.ร.อามานะศักดิ์)
14. ด.ช.นิอิบรอเฮ็ม วัน บุคคลภายนอก (ร.ร.อามานะศักดิ์)
15. ด.ญ.กันยกร นาวาทอง บุคคลภายนอก (ร.ร.อนุบาลสาธิตฯ)

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มิถุนายน 2557
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดในอาเซียนที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ?

2. ประเทศใดปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศกัมพูชา, ไทย, บรูไน, มาเลเซีย
2. ประเทศบรูไน

รายชื่อผู้โชคดี

1. นางจิตรดา พิริยศาสน์ บุคลากร
2. คุณศิขรินทร์ พิริยศาสน์ บุคคลภายนอกฯ
3. ด.ญ.ฐิตา พิริยศาสน์ อนุบาลสาธิตฯ
4. คุณณิฐณิชา พิริยศาสน์ ร.ร.สาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
---------------------------------------------------------

1. จุดอ่อนของประเทศใดในอาเซียนที่มีราคาค่าเช่าที่ดิน และสำนักงานสูงมาก ?

2. ประเทศใดในอาเซียนมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศเวียดนาม
2. ประเทศพม่า

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.มาเรียม ดามาอู มส. 5420210728
2. น.ส.ศุกรียา ยศนุ้ย มส. 5420210036
3. น.ส.จิตรดา พิริยศาสน์ พยาบาลฯ
4. น.ส.สุธิลักษณ์ คงสิน รศ. 5520710058
5. น.ส.สุดารัตน์ สกุลเล็ก ศษ. 5420110083
6. น.ส.สุไรดา บุญยรัตน์ มส. 5420210749
7. น.ส.สุไฮยา ปิยา ศษ. 5420117307
8. น.ส.นูรีฮา ฆอแด๊ะ วอศ. 5520414024
9. ด.ญ.จุฑาทิพย์ วงศ์แดง อนุบาลสาธิตฯ
10. ด.ญ.ศิรดา จีรเสถียร อนุบาลสาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน เมษายน 2557
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดในอาเซียนที่ถือว่าไปสายกว่าเวลานัด 30 นาที ถือเป็นการสุภาพ ?

2. ประเทศใดในอาเซียนห้ามจำหน่ายและมีหมากฝรั่งไว้ในครอบครอง โดยถือเป็นสิ่งต้องห้าม ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศฟิลิปปินส์
2. ประเทศสิงคโปร์

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ซูไฮยา ปิยา ศษ. 5420117307
2. น.ส.กาสิมา กึจิ ศษ. 5420110021
3. น.ส.อัสมะ บือแน ศษ. 5420110094
4. น.ส.สุดารัตน์ สกุลเล็ก ศษ. 5420110083
5. น.ส.อาซียะห์ มะดีเยาะ ศษ. 5620114120
6. น.ส.นุชนลิน บุญมา มส. 5420210699
7. น.ส.ศิริพร บิลหมุด มส. 5420210555
8. น.ส.ฮาซานัน ตอเละ มส. 5420210254
9. น.ส.อารี เสมอนุ่น มส. 5420210049
10. น.ส.สุไรดา บุญยรัตน์ มส. 5420210749

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มีนาคม 2557
---------------------------------------------------------

1. เด็กนักเรียนประเทศใดทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงสุด ?

2. ประเทศใดมีสัดส่วนประชากรในวัยเด็กสูงสุดในอาเซียน ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศสิงคโปร์
2. ประเทศลาว

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.รุสลาวาตี ไบเตะ มส. 5320210480
2. น.ส.ซายาตี พันธ์ฉายา มส. 5520210379
3. น.ส.ขนิษฐา เกตุแก้ว วทท. 5320310033
4. น.ส.นาฟีซะห์ มะลี ศษ. 5420110010
5. ด.ช.วรินทร ศรีชาติ อนุบาลสาธิตฯ
6. ด.ญ.ฑิตยากร เกียรติศักดิ์โสภณ อนุบาลสาธิตฯ
7. ด.ญ.ญดา คอบุญ อนุบาลสาธิตฯ
8. ด.ญ.อัมภิณี หวานจิตต์ อนุบาลสาธิตฯ
9. อ.วิชนีย์ สุวรรณสังข์ ภาควิชาตะวันตก คณะมนุษย์ฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
---------------------------------------------------------

1. ประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนคือประเทศอะไร ?

2. ประเทศคู่เจรจาใดไม่ประสงค์ให้ประเทศเมียนมาร์เข้าร่วมภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศออสเตรเลีย
2. ประเทศแคนาดา

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายอามีน มาปะ ศษ. 5320117319
2. น.ส.นาเดีย เจะนิ ศษ. 5520117182
3. น.ส.รุสนานี ดือเระ ศษ. 5520110081
4. น.ส.รุสนี ดือราแม ศษ. 5620117243
5. นายหารง หาแว ศษ. 5620114039
6. น.ส.ฟาดียะห์ สาและ ศษ. 5620117226
7. น.ส.มุสฟีเราะฮ์ รอนิง วอศ. 5420410116
8. น.ส.มุสฟีเราะฮ์ รอนิง วอศ. 5520410070
9. น.ส.อารีนา ปาแนแจกะ มส. 5320210554
10. น.ส.กูดารียะห์ รงโซะ มส. 5520210351
11. น.ส.นาเดียร์ เบ็ญเลาะห์ มส. 5620210305
12. น.ส.คอลีละห์ ดามัน วทท. 5620310296
13. น.ส.สิริภัค พายุ วทท. 5620310040
14. น.ส.นูรีดา มัยเซ็ง บัณฑิตวิทยาลัย 5520120633
15. ด.ญ.ณัฐณิชา อเนกวิทยากิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มกราคม 2557
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดส่งออกกาแฟมากที่สุดในอาเซียน ?

2. ข้าวพันธุ์ใดเป็นข้าวที่ราคำแพงที่สุด และปลูกในประเทศอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศเวียดนาม
2. ข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกในประเทศไทย

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายโบรฮัม สาและ ศษ. 5320117086
2. น.ส.ศรีอายู มูหนะ ศษ. 5520117260
3. น.ส.รุสนานี ดือเระ ศษ. 5520110081
4. น.ส.กัสมี โดโซมิ ศษ. 5620117083
5. น.ส.คอลีเยาะ แยนา ศษ. 5620117085
6. น.ส.มูนา สันหรน ศษ. 5620114066
7. น.ส.ฮาวาณี ดอเล๊าะ ศษ. 5620117048
8. น.ส.อาซียะห์ มะดีเยาะ ศษ. 5620114120
9. น.ส.อานีซะ ดอเลาะ ศษ. 5420117352
10. น.ส.มูรซีดะห์ สตาปอ วทท. 5320310143
11. น.ส.อังคณา ทองสุข มส. 5420210045
12. น.ส.วิภาพร จันทรบุตร พยาบาลฯ 5620810022
13. น.ส.ผกาวรรณ สนหละ รศ. 5620710057
14. น.ส.ศาตนันท์ มาสิก บุคคลภายนอก
15. น.ส.ฟิรดาวน์ เจะมะ บุคคลภายนอก

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ธันวาคม 2556
---------------------------------------------------------

1. กระเช้าลอยฟ้าที่สวยที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ประเทศใด ?

2. ใครเป็นผู้สร้างระเบียงข้าวแห่งบันนาเว ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 3 มกราคม 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. กระเช้าลอยฟ้าที่สวยที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย
2. ชาวฟูเกา (Ifugaol) เป็นผู้สร้างระเบียงข้าวแห่งบันนาเว

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ฟารีอาน เจะนิ ศษ. 5620114099
2. น.ส.ฉัตรธิมล ชุ่มสวัสดิ์ มส. 5420210080
3. น.ส.รีฮัน สะมะปะ ศษ. 5520117246
4. น.ส.อรอุมา นิถารมย์ ศษ. 5620114190
5. น.ส.กูนูรีซา พระพิทักษ์ มส.(สุราษฏร์ฯ) 5307127001038
6. น.ส.บัลกีส สะตา วทท. 5620310239
7. น.ส.ไลลา ลอเด็ง ศษ. 5320117118
8. น.ส.ภัทรขวัญ กิมเอ๊ะ รัฐศาสตร์ 5620710031
9. น.ส.รุจิรา สมสีแดง มส. 5620210448
10. น.ส.ซอฟาต ตาเฮ โรงเรียนสาธิตฯ
11. น.ส.อาดีญา ดือราเฮง ศษ. 542011752
12. น.ส.ฟาดียะห์ สาและ ศษ 5620117226
13. น.ส.สีตีพาตีเมาะ บาดา มส. 5620210483
14. น.ส.อาอีซะฮ์ เจะเย ศษ. 5520110097
15. น.ส.อุไรฟ๊ะ ราชชำรอง วอศ. 5620410082

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
---------------------------------------------------------

1. เสือเป็นสัตว์ประจำชาติใดบ้างในอาเซียน ?

2. ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติใดบ้างในอาเซียน ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 2 ธันวาคม 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เสือเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศบรูไน มาเลเซีย และเมียนมาร์
2. ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยและลาว

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.นูรมา สามะ ศษ. 5320114162
2. น.ส.กานต์ธีรา หยีมะเหร็บ ศษ. 5520114124
3. น.ส.ฟาดีล๊ะ สาแม ศษ. 5620117227
4. น.ส.เอณีการณ์ การกล้า ศษ. 5520117130
5. น.ส.กูดารียะห์ ราโซะ มส. 5520210351
6. น.ส.ดียานา แวปิ มส. 5520210425
7. น.ส.ต่วนปาติเมาะ นิวาแด มส. 5520210427
8. น.ส.ซอฟีบะย์ วานิ มส. 5320210282
9. น.ส.นาร์ไอนี ตาเย๊ะ มส. 5520210450
10. น.ส.ยาวาเฮ อาหวัง มส. 5320210153
11. น.ส.สุภาภรณ์ รัตนะสุวรรณ์ วทท. 5620310045
12. น.ส.ฟาตีเมาะ เปาะเยะ วทท. 5620310247
13. น.ส.พายีละห์ เม็ง รศ. 5620710010
14. น.ส.นูรีฮา ฆอแด๊ะ วอศ. 5520414024
15. ด.ญ.นัซมีย์ อาลีตระกูล ร.ร.อนุบาลสาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ตุลาคม 2556
---------------------------------------------------------

1. เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศใด เท่ากับเงินไทยกี่บาท ?

2. สกุลเงิน “ด่ง” มีธนบัตรที่พิมพ์ใช้ในปัจจุบันกี่ฉบับ ฉบับละเท่าไหร่ ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา 127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
2. ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ฉบับ ฉบับละ 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 ด่ง 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.รอซียะ ลาเตะ ศษ. 5420117271
2. น.ส.อาซีซะห์ อามะ ศษ. 5520117292
3. น.ส.นัจรีย์ หมีนพราน ศษ. 5520117176
4. น.ส.อาห์ลาม ดิง ศษ. 5520114219
5. น.ส.ฟารีณา อากาเซง ศษ. 5620117133
6. น.ส.ฟาดียะห์ สาและ ศษ. 5620117226
7. น.ส.ฮัมด๊ะ มะลี มส. 5520210286
8. น.ส.นาเดียร์ เบ็ญเลาะห์ มส. 5620210305
9. นายมูฮัมหมัด สาซู มส. 5520210186
10. น.ส.กาญจนา โนบทอง วทท. 5520310005
11. น.ส.อามินา มูฮำมัด วทท. 5620310281
12. น.ส.มูนา บาสอสิดิก วทท. 5620310256
13. น.ส.สริญญา ด่อล๊ะ วทท. 5520310099
14. ด.ญ.สิรภัทร งามสุขไสย อนุบาลสาธิตฯ
15. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กันยายน 2556
---------------------------------------------------------

1. ชื่อขนม "คนรักกัน" คือชื่อขนมอะไร เป็นนิทานพื้นบ้านของประเทศใด ?

2. อ่อง เป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านเรื่องใด มีภรรยาชื่ออะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 10 รางวัล วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ชื่อขนม “คนรักกัน” คือชื่อขนมครก เป็นนิทานพื้นบ้านของประเทศไทย
2. อ่อง เป็นตัวละครในนิทานพื้นบ้านเรื่อง หุ่นทั้งสี่ มีภรรยาชื่อ มาลา

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายนิธาน กิติคุณ รศ. 5620710101
2. นายภาคิน จิตรรักไทย รศ. 5320710004
3. นายซูการนัน เจ๊ะฮะ ศษ. 5520117159
4. นายอามีน มาปะ ศษ. 5320117319
5. น.ส.นาอีมะฮ์ บาราเฮง ศษ. 5520114154
6. น.ส.สุทธิรักษ์ จิตชื่น ศษ. 5620114035
7. น.ส.ฟาดียะห์ สาและ ศษ. 5620117226
8. น.ส.นูรีมะห์ ลูดิง มส. 5520210500
9. น.ส.ภาริตา สีเพ็ชรสัย มส. 5520210177
10. น.ส.ซูฮัยรา สาแมง มส. 5520210403
11. นายอาณัติ จำเนียร วสส. 5620610171
12. น.ส.ทิพวรรณ เพ็งแก้ว วสส. 5620610100
13. นายอาดัม ยูโซะ บัณฑิตวิทยาลัย 5320310143
14. ด.ญ.ภูริชญา ยงพิริยกุล บุคคลภายนอก (ร.ร.เจริญศรีศึกษา)
15. ว่าที่ ร.ต.หญิง สนธยา มั่นจิตร บุคคลภายนอก

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน สิงหาคม 2556
---------------------------------------------------------

1. นางกินนา เป็นตัวเอกในนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไร และ เป็นนิทานพื้นบ้านของประเทศใด ?

2. ในนิทานเรื่อง “กระจงเจ้าปัญญา” ใครเป็นผู้นำความพ่ายแพ้ มาให้เจ้ากระจง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 10 รางวัล วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กันยายน 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. นางกินนา เป็นตัวเอกในนิทานพื้นบ้านเรื่อง ภูท้าวภูนาง เป็นนิทานพื้นบ้านของประเทศลาว
2. ในนิทานเรื่อง "กระจงเจ้าปัญญา" หอยทาก เป็นผู้นำความพ่ายแพ้มาให้เจ้ากระจง

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.นุชนาฏ จิตต์หลัง รศ. 5620710027
2. นายมูฮัมหมัด บิลระหีม รศ. 5620710126
3. น.ส.ฟีดียะห์ สาและ ศษ. 5620117226
4. น.ส.กัสมี โดโซมิ ศษ. 5620117083
5. น.ส.ซูไฮนี สนิ ศษ. 5520110047
6. น.ส.อามานี ดอเลาะ มส. 5420210621
7. น.ส.การีมะห์ แวหะยี มส. 5620210093
8. น.ส.ซูไรดา มูซอ มส. 5420210326
9. น.ส.นูรีซัน นิแว มส. 5520210133
10. น.ส.ฟารีดา หลงสะเตีย มส. 5520210549
11. น.ส.รสหนา หมาดมานัง วทท. 5520310077
12. น.ส.นัฐวรรณ รุจิระยรรยง วทท. 5320310080
13. น.ส.มูรซีดะห์ สตาปอ วทท. 5320310143
14. น.ส.ซูไฮดา เจะหลง วทท. 5620310084
15. น.ส.มาดีฮะห์ มะหะหมัด วอศ. 5620414010
16. น.ส.ซูไบด๊ะห์ อาลีโต๊ะมะ วสส. 5620610089
17. น.ส.ยูสรอ เจ๊ะมะ ศษ. 5620110085
18. น.ส.ฮามีรา มูซอ มส. 5520210766
19. คุณแวโรสนา เจ๊ะสมาแอ บุคคลภายนอก
20. ด.ช.กฤตภาส นิยม บุคคลภายนอก

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
---------------------------------------------------------

1. ประเทศใดมีค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน ?

2. เตาทุเรียง ใช้ทำอะไร สร้างขึ้นในสมัยใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 10 รางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศกัมพูชา
2. เตาทุเรียง ใช้เป็นเตาเผาเครื่องสังคโลก สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.สุไวน๊ะ หล๊ะหมัน รศ. 5620710036
2. นายภาคิน จิตรรักไทย รศ. 5320710004
3. น.ส.วิชุดา ปราบภัย รศ. 5320710068
4. น.ส.ดฮูรี สาเมาะ ศษ. 5520114142
5. น.ส.นิตยา แก้วร่มวัน ศษ. 5420114181
6. น.ส.นูรีซัน สาเมาะ ศษ. 5320114167
7. น.ส.ซายาตี พันธ์ฉายา มส. 5520210379
8. น.ส.นิซันมา อาแวกือจิ มส. 5520210455
9. นายมูฮัมมัดนาบาวี อาลี วอศ. 5420410065
10. น.ส.รอหม๊ะ หามะ วอศ. 5420410174
11. น.ส.ซูไฮลา เจะหลง วทท. 5620310084
12. น.ส.บัลกีส สะตา วทท. 5620310239
13. นายมูฮัมหมัด สาเฮาะ วทท. 5620310143
14. นายอาดัม ยูโซะ บัณฑิตฯ 5420120620
15. ด.ช.ธนาธิป ไกรวรรณ ร.ร.อนุบาลสาธิตฯ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มิถุนายน 2556
---------------------------------------------------------

1. อนุสาวรีย์ ลาปู-ลาปู (Lapa-Lapa) ตั้งอยู่ที่ใด ในประเทศใด ?

2. ชายหาดงาปาลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. อนุสาวรีย์ลาปู-ลาปู (Lapu-Lapu) ตั้งอยู่ที่สวนริซัล ประเทศพิลิปปินส์
2. ชายหาดงาปาลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศพม่า

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.วันอิบตีซาม แวสแลแม
2. น.ส.เสาวนีย์ หอมหวล
3. น.ส.ซาลากียะห์ อาแว
4. น.ส.สุภาวดี เจริญรัมย์
5. น.ส.น.ส.ศรัญยา ทวีสุข
6. น.ส.ฟาดีละห์ สาและ
7. น.ส.พัชรินทร์ สายนุ้ย
8. น.ส.ศรีอาบู มูหนะ
9. น.ส.นูรฟาติน สีเดะ
10. ด.ญ.สิริญากร นุ่มผ้อง

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ธันวาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. ระบำบารอง คือวัฒนธรรมของประเทศใด ?

2. งานบวชลูกแก้วมีชื่อเรียกเป็นภาษาพม่าว่าอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 28 ธันวาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ระบำบารอง คือ วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
2. งานบวชลูกแก้วมีชื่อเรียกเป็นภาษาพม่าว่าประเพณีปอยส่างลอง (Poy Sang Long)

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.สูไฮนี สีโสง
2. น.ส.เจะกอลีเยาะ เจ๊ะหะ
3. น.ส.นูรมี ดาโอ๊ะ
4. น.ส.ปูซีย๊ะ เจ๊ะมะ
5. น.ส.ปาตีเมาะ ยาโงะ
6. นายบัดรี ฮามิ
7. น.ส.นาซอฟะห์ มะแร
8. น.ส.อารีซา อนันทบริพงค์
9. นายฟิรดาวน์ พูลา
10. น.ส.เพ็ญพร ซุ่นกา
11. น.ส.นูร์ยีฮัน ดือราซอ
12. นายอับดุล อักษร
13. น.ส.ปัทมา ฤทธิเดช
15. ด.ญ.นูรีน แวอาลี

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
---------------------------------------------------------

1. Sampho เป็นเครื่องดนตรีของประเทศใด ?

2. “ผู้เล่นจะใช้หลังมือดีดที่สายตามความความยาวของสาย” เป็นวิธีการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. Sampho เป็นเครื่องดนตรีของประเทศ กัมพูชา
2. “ผู้เล่นจะใช้หลังมือดีดที่สายตามความความยาวของสาย” เป็นวิธีการเล่น Dan Bau

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.นาซมี ลาเต๊ะ
2. น.ส.นูรฮายาตี ลาเต๊ะ
3. นายมูฮัมหมัดฟารุต ลาเต๊ะ
4. นายอดิพงศ์ บาสะนุง
5. นายอนัส ไชยสุวรรณ์
6. น.ส.ฮานีซะ เจ๊ะเมาะ
7. น.ส.ฮุสนา หะยีบือราเฮง
8. น.ส.นัฐวรรณ รุจิระยรรยง
9. นายนิอะหมัด นิเด็ง
10. น.ส.นุรอัยณี บังหลีเส็น
11. น.ส.ลาวัณย์ รัตนจันทร์
12. น.ส.สุชลี สวัสดี
13. น.ส.เอณิกาณ์ การกล้า
14. น.ส.กำพร ราชโรจน์
15. น.ส.เนตรชนก กาญจนะ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน ตุลาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. เตลุก เบสคาพ เป็นชุดประจำชาติของประเทศใด ?

2. “สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว” เขียนเป็นภาษาไทยว่าอะไร และมีความหมายว่าอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. เตลุก เบสคาพ เป็นชุดประจำชาติของประเทศ "อินโดนีเซีย"
2. “สาทาละนะลัต ปะซาทิปะไต ปะซาซนลาว” เขียนเป็นภาษาไทยว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีความหมายว่า "อ้ายลาว"

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ฟาลาตี หมาดเต๊ะ
2. น.ส.รอฮีมะห์ มะนิซอ
3. น.ส.นารีหม๊ะ อีแต
4. น.ส.ซอฟียะห์ แมเร๊าะ
5. น.ส.นูรอัสมะ หะยีดอเลาะ
6. น.ส.รสมี วี
7. นายอัสมัน มะ
8. นายซาลัสฟี กาซอ
9. น.ส.อัสมะ บูแว
10. น.ส.นิธิวดี สมพงษ์
11. น.ส.จันทิมา ผาดำ
12. น.ส.เอณิการ์ การกล้า
13. น.ส.ไลลา โสดาหวัง
14. ด.ญ.ณิชาวีร์ ตั้งสิริวรกุล
15. ด.ญ.รุจาภา หิรัญวิริยะ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กันยายน 2555
---------------------------------------------------------

1. ปูพริก เป็นอาหารของชาติใด ? ผู้คิดเมนูนี้ชื่อว่าอะไร ?

2. ผัดไทย มีชื่อเดิมว่าอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ปูพริก เป็นอาหารของประเทศสิงคโปร์ ผู้คิดเมนูนี้ชื่อว่า Cher Yam
2. ผัดไทย มีชื่อเดิมว่า ก๋วยเตี๋ยวผัด

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายอาซิ เจะแมง
2. น.ส.กานต์รวี จันทร์อักษร
3. น.ส.นูรไลลา ปูเตะ
4. น.ส.รสมี วี
5. น.ส.นูรฮายาตี ลาเต๊ะ
6. น.ส.รอหานา สือมุ
7. น.ส.รุสนีดา หลานเก
8. น.ส.สัลมา เหงบารู
9. นายโกมารูดิง แซเมาะ
10. คุณพีรวิชญ์ กองพัฒนพาณิชย์
11. ด.ญ.กมลชนก บูรณวัฒน์
12. ด.ญ.ซัลวานี ดอเลาะ
13. ด.ญ.นิรอซีดะฮ์ ระเด่นอาหมัด
14. ด.ญ.พัชมณ ณ รังษี
15. คุณรุจาภา หิรัญวิริยะ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน สิงหาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอะไร ?

2. “โซ้มออกุน” แปลเป็นภาษาไทยหมายความว่าอะไร ? และเป็นภาษาของประเทศใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 3 กันยายน 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ภาษาทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
2. “โซ้มออกุน” แปลเป็นภาษาไทย หมายความว่า “ขอบคุณ” เป็นภาษาของประเทศกัมพูชา

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.สาวิตรี สรสะอาด
2. น.ส.วันทนีย์ รักษ์สุจริต
3. น.ส.ซันนีซะห์ สาและ
4. น.ส.พรสุดา นาวารักษ์
5. น.ส.บยาญ มามะ
6. น.ส.อัจมา เดชอรัญ
7. น.ส.วานีต้า คงถิ่น
8. น.ส.บุสริน กาหลง
9. น.ส.อามีนะห์ แวหะยี
10. ด.ญ.อารีฟีน หะยีอาแว
11. ด.ญ.สุธิดา ชมบุญ
12. ด.ญ.พิชยาวรรษ เสือแสง
13. น.ส.ภัทราวรรณ มณีกุล
14. ด.ญ.ซัยตน ดอเลาะ
15. น.ส.จัสมิน มะแอ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. ใน ASEAN มีมรดกโลกกี่แห่ง กี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง ?

2. เพลงกาตรู เป็นเพลงของประเทศใด มีรูปแบบดนตรีกี่แบบ ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 กรกฎาม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. มี 28 แห่ง ใน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
2. ประเทศเวียดนาม มีรูปแบบดนตรี 56 แบบ

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.นูรุลฮูดา หะยียูโซ๊ะ
2. นายสิทธิโชค มะเดื่อ
3. นายอภิสิทธิ์ คาสมุทร
4. น.ส.ถนอมวรรณ จันทร์อินทร์
5. น.ส.มาดีฮ๊ะ เปาะโน
6. น.ส.ซูมัยยะห์ แอแว
7. น.ส.ฟารีดา สะมะแอ
8. น.ส.บุสริน กาหลง
9. น.ส.อามีนะห์ แวหะยี
10. น.ส.แวโรสนา เจ๊ะสมาแอ
11. ด.ญ.กัญกร อโนทิพย์
12. ด.ญ.สรัลรัตน์ รัตนศิธร
13. ด.ญ.ณัฐชยา ดวงสุริยา
14. นางกัลยา แซ่ลิ่ม
15. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มิถุนายน 2555
---------------------------------------------------------

1. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ชื่อดอกอะไร ?

2. ดอก Champa เป็นดอกไม้ประจำชาติอะไร และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์คือ ดอก Vanda Miss Joaquim
2. ดอก Champa เป็นดอกไม้และสัญลักษณ์ของประเทศลาว

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.ฮายาตี สาลีแม
2. น.ส.วซีส๊ะ บิลโหด
3. น.ส.ไอนูมาดียะห์ อารง
4. นายมานิตย์ สุดดำ
5. น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์
6. น.ส.ภนารัตน์ เสกสรรณ์
7. นายมูฮัมหมัดอามีน หะยีรอซะ
8. น.ส.นัฐฐา สาขุน
9. น.ส.นูรียา สันอีด
10. น.ส.รอซีดะห์ แวนาเห็ง
11. นายอับดุลเลาะ อุมา
12. น.ส.ปดา ดือเร๊ะ
13. น.ส.ร่มฉัตร ขุนทอง
14. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
15. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. ประเทศเวียดนามมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าอะไร เมืองหลวงชื่ออะไร และใช้ภาษาใดเป็นภาษาราชการ ?

2. ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาใดเป็นภาษาราชการ และใช้สกุลเงินอะไร ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. ประเทศเวียดนามมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมืองหลวงชื่อ กรุงฮานอย ภาษาราชการคือ ภาษาเวียตนาม
2. ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ใช้เงินสกุลเปโซ (Peso: PHP)

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.สูไฮนี สีโสง
2. น.ส.นูรมี ดาโอะ
3. นายรุสดี แวนาแซ
4. น.ส.นูรีญา อาลี
5. น.ส.หุสนา ไซซิง
6. นายวินัย ศรแก้ว
7. น.ส.ซารียะห์ กูวิง
8. นายสมชาย
9. นายเมฆ
10. น.ส.ดาว
11. Yanglingling
12. น.ส.ณัฐธยาน์ วันอรุณวงศ์
13. น.ส.นูรุลฮูดา หะยียูโซ๊ะ
14. นายซอบรีน วิวัฒน์พงศ์
15. Zhang Bei Bei

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน เมษายน 2555
---------------------------------------------------------

1. อาเซียนมีสำนักเลขาธิการหรือไม่ ? ถ้ามีตั้งอยู่ที่ไหน ?

2. ASEAN+3 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
2. ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้

รายชื่อผู้โชคดี

1. น.ส.บุสรา ดาอี
2. น.ส.อานีส๊ะ สะมะโดะ
3. น.ส.มาสีเตาะ ตีโด
4. Mr.Muktar Uma
5. ด.ญ.ฟิตดาว แวดือรามัน
6. ด.ญ.กันยกร นาวาทอง
7. นายยาการียา ซาฮา
8. นายอัยดุลอาร์ซีม แมเราะ
9. ด.ช.สิรภัทร งามสุขไสย
10. น.ส.นิตยา หะยีดามะ
11. ด.ญ.ปนัดดา ม่วงสุนทร
12. น.ส.ฟาตีฮา วานิ
13. น.ส.อามีเนาะห์ มะสะ
14. น.ส.นูรุลอัฎฮา แวหะยี
15. น.ส.ไชนะ นาแว

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน มีนาคม 2555
---------------------------------------------------------

1. สามเสาหลักของอาเซียน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

2. AFTA หมายถึงอะไร ? จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 2 เมษายน 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. สามเสาหลักของอาเซียน ประกอบด้วย 1) เสาประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-APSC) 2) เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 3) เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
2. AFTA หมายถึง ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area–AFTA) ว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าอาเซียนในตลาดโลก

รายชื่อผู้โชคดี

1. ด.ญ.ตูแวรุสมี นิแว
2. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
3. ด.ช.คมภัค กิมาคม
4. ด.ญ.นาเดีย แวดือรามัน
5. ด.ญ.สุธิรักษ์ ผ่องอำไพ
6. ด.ญ.มณฑิตา ตั้งเส็ง
7. น.ส.ฐาปาณีย์ นิเดหะ
8. คุณณัฐยา ศานติประเสริฐ
9. น.ส.นูรไอนี หมาดหมีน
10. น.ส.บยาญ มามะ
11. น.ส.นัสรีนา ศรีแสง
12. นายพุฒิพงศ์ เพ็งสี
13. นายนิรัน นิโซ๊ะ
14. น.ส.สูไรนี สาและ
15. คุณนูรียะ เจะโอ๊ะ

ตอบคำถามชิงรางวัล
โครงการ "เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
---------------------------------------------------------

1. อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง ?

2. อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ ประเทศไหนบ้างที่ร่วมก่อตั้ง ?

กติกา
1. ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ ทุกท่านมีสิทธิในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2. สามารถเลือกตอบคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
     1) ตอบผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ โมดูล ASEAN Quiz ? ที่ http://tanee.oas.psu.ac.th
     2) ตอบลงในแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
3. จับฉลากรายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้องเดือนละ 15 รางวัล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 น. โดยคณะกรรมการโครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
4. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2555
5. ติดต่อรับรางวัลที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

คำเฉลย

1. อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ พม่า
2. อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2510 โดยมีประเทศร่วมก่อตั้งดังนี้ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

รายชื่อผู้โชคดี

1. นายอันวาล์ สาเล็ง
2. นายอิมรอน กาแบ
3. น.ส.ยุภา สมบัติวงศ์
4. น.ส.กมลชนก ชีวะกุล
5. น.ส.นุรอิซซะห์ สะมะลี
6. น.ส.นุจญมา สามะเนี๊ยะ
7. น.ส.วรรณพร ไกรสุวรรณ
8. น.ส.นูรีซัล หะยีดาราแม
9. ด.ญ.วิภาวินี ยี่สิ้น
10. น.ส.ลาวัณย์ รัตนจันทร์
11. นายกิตติ หล้าหลั่น
12. น.ส.สุกีย๊ะ หมัดโก้
13. น.ส.อมใอมัน อาแว
14. น.ส.สุไรนี สาและ
15. นายมะรอสือดี จิตอสอ

feed7 ความคิดเห็น
มานะ เรืองกำเนิด
February 15, 2012
192.168.148.163
Votes: -1

1.อาเซี่ยนมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม พม่า ลาว กั
มพูชา
2.อาเซี่ยนก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

report abuse
vote down
vote up
ฐิตินันท์ ว่องไวกสิกร
February 15, 2012
192.168.183.18
Votes: +1

1.อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาลาม,กัมพูชา,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,พม่า,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,ไทย และเวียดนาม

2.อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ประเทศที่ร่วมก่อตั้งได้แก่ อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์ และประเทศไทย

report abuse
vote down
vote up
Admin
February 15, 2012
2001:470:fa7b:1
Votes: +3

เรียนผู้ใช้บริการทั้ง 2 ท่านด้านบน คุณมานะ เรืองกำเนิด และคุณฐิตินันท์ ว่องไวกสิกร นะครับว่าหากต้องการร่วมสนุกตอบคำถามอาเซียน ขอความกรุณาตอบผ่านแบบฟอร์ม ASEAN Quiz ? (ดังรูปที่แนบมา) ที่หน้าโฮมเพจของเว็บหอสมุดฯ ซึ่งคำตอบของท่านจะถูกส่งถึงคณะกรรมการโดยตรงครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

report abuse
vote down
vote up
khameelah maha
February 15, 2012
192.168.134.64
Votes: +1

1.อาเซียนมีสมาชิก 10 ไทย บรูไนดารุสสาลาม อินโดนิเซีย มาเลเวีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว และสุดท้ายพม่า

2.อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย

report abuse
vote down
vote up
khameelah maha
February 15, 2012
192.168.134.64
Votes: +0

คุณ admin ค่ะ Asian quiz
คลิกไม่ได้ ไม่สามารถใส่คำตอบได้ค่ะ

report abuse
vote down
vote up
Admin
February 16, 2012
2001:470:fa7b:1
Votes: +0

คุณ admin ค่ะ Asian quiz
คลิกไม่ได้ ไม่สามารถใส่คำตอบได้ค่ะ


ไม่ใช่ให้คลิกตอบจากรูปข้างบนนะครับ การตอบผ่านเว็บให้ไปที่หน้าแรก http://tanee.oas.psu.ac.th แล้วสังเกตเมนูทางขวาจะมี ASEAN Quiz ? อยู่ครับ

report abuse
vote down
vote up
ลูกแก้ว
February 20, 2012
192.168.182.129
Votes: +1

ตอบข้อ 1.สมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไทย กัมพูชา บรูไนดารุสสาลาม เวียดนาม ลาว และพม่าค่ะ

ตอบข้อ 2.อาเซียนก่อตั้งครั้งแรก วันที่ 8 ส.ค. 2510
และมีประเทศที่ร่วมก่อตั้ง คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

นางสาวอังคริน พรหมพานิช 5420610009
คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์

ปล. ประกาศผลช่องทางใดบ้างค่ะ smilies/cheesy.gif

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger
 

security image
ระบุข้อความที่คุณเห็น


busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 54.91.121.255
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank