Inhouse E-Journals
Thursday, 07 January 2010
ฐานข้อมูลรายละเอียดเชื่อมโยง 
วารสารคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอบทความในสาขาศึกษาศาสตร์go
วารสารวิทยบริการนำเสนอบทความและงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยี จัดทำโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์go
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์่นำเสนอบทความและงานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์go
วารสารูสมิแลนำเสนอบทความที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ go
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนำเสนอบทความการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ข้าราชการและนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างgo
วารสารอิสลามศึกษา นำเสนอบทความในสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษา และตะวันออกกลางศึกษาgo