วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Thursday, 07 January 2010
ฐานข้อมูลรายละเอียดเชื่อมโยง 
วารสารวิทยบริการนำเสนอบทความที่เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆgo
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นำเสนอบทความเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเก่า go
ใหม่ go
วารสารคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเก่า go
ใหม่ go
วารสารูสมิแลนำเสนอบทความทั่วไป สารคดี บทความวิจัย บทกวี บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือgo
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนำเสนอบทความของนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างgo
วารสารอิสลามศึกษา นำเสนอบทความในสาขาอิสลามศึกษา มุสลิมศึกษา และตะวันออกกลางศึกษาgo
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์นำเสนอบทความ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพgo
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอบทความวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นวารสารระดับนานาชาติ)go
วารสารวิทยาการจัดการนำเสนอบทความศิลปวิทยาการ ความรู้และแนวคิดใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจgo
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอบทความทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และภาษาและภาษาศาสตร์go