คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
Thursday, 26 August 2010
คู่มือและคำแนะนำเอกสารสไลด์การ์ตูน 
การเข้าใช้ระบบ เมนูหลัก การสืบค้นข้อมูลgogogo
การต่ออายุการยืมgogogo
การจองทรัพยากรสารสนเทศgogogo
การบันทึกและส่งออกผลการสืบค้น-go-
สถานะสื่อสิ่งพิมพ์และสถานที่จัดเก็บ-go-