คู่มือการใช้งาน E-Databases
Thursday, 26 August 2010
คู่มือและคำแนะนำเอกสารสไลด์วิดีโอ/การ์ตูน 
TDCgo-go
DCMSgo-go
PSU Knowledge Bankgo--
ERICgo--
H.W.Wilsongo--
Springer Linkgo--
ThaiLIS---
Science Directgo--
IEEE/IEEgo--
ราชกิจจานุเบกษาgo--
Union Cataloggo--
ACM Digital Librarygo--
Agricola Plustext-go-
Proquest Dissertations & Thesesgogo-
Grolier Onlinego--
Scopus---
Nature Publication Group---
Web of Sciencego--
ฐานข้อมูลภาษาgo--
ฐานข้อมูลหนังสือสำรองgo--
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA)go--
ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้go--
ฐานข้อมูลสารบัญวารสารต่างประเทศgo--
ฐานข้อมูลข้อสอบเก่าgo--
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี---
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานีgo--
MuseGlobalgo--
EDS (Ebsco Discovery Service Relevance Ranking)--go