คู่มือการใช้งาน E-Journals
Thursday, 26 August 2010
คู่มือและคำแนะนำเอกสารสไลด์การ์ตูน 
Academic Search Premier (ASP)go--
ACS Publicationsgo--
Wiley Online Librarygo--
HighWire Press---
Institute of Physics---
Journal Linkgo--
TDRI---
DOAJ---
DOEJgo--
ข่าวเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)---
วารสารภาษาและวัฒนธรรม---
วารสารวิชาการเกษตร---
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์---
วารสารคณะศึกษาศาสตร์---
วารสารวิทยาศาสตร์---
วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์---
วารสารวิทยบริการ---
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์่---
วารสารข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย---
วารสารรัฐสภาสาร---
วารสารคณิตศาสตร์---
วารสารบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย---
วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.---
วารสาร New School---
วารสารพัฒนาชุมชน---
วารสารูสมิแล---
Proquest ABI/Inform Completego--
Article Linkgo--
Emerald Managementgo--