คู่มือการใช้งานบริการห้องสมุด และอื่น ๆ
Thursday, 26 August 2010
คู่มือและคำแนะนำเอกสารสไลด์การ์ตูน 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ (Thai Theses Online)go--
TLC Union Cataloggo- - 
ซีดี-รอมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย go -  - 
บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย go- - 
โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย  go  -  - 
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ go- - 
บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ (DD.JFK)  go  -  - 
บริการนำส่งบทความอิเล็กทรอนิกส์ถึงมือผู้รับบริการ (EDDS.JFK) go- - 
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดผ่าน VPN go  -  - 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) go  -  - 
โปรแกรม EndNote Web- go - 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ go  -  - 
การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง- go -