ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA)
Thursday, 25 November 2010
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southernmost Provinces Research Database) พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฐานข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเสมือนภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างความเข้าใจผ่านผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อยอดจากงานวิจัยเดิม

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ได้ผ่านเว็บไซต์หอสมุดฯ ในเมนู ทรัพยากรสารสนเทศ >> Inhouse Database >> Inhouse E-Database >> ฐานข้อมูลวิจัยฯ (SOREDA) หรือเข้าถึงโดยตรงได้ที่ http://soreda.oas.psu.ac.th/ 
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy