ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้
Wednesday, 26 January 2011
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

ฐานข้อมูลข่าว 5 จังหวัดชายแดนใต้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ที่เกิดจากการรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง อันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย นักวิชาการและผู้ใช้สนใจทั่วไป ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในระดับชาติต่อไปข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ คือข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข่าวได้ที่ http://wbns.oas.psu.ac.th
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy