ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร
Wednesday, 23 February 2011
ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร รวบรวมสารบัญวารสารต่างประเทศที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บอกรับฉบับพิมพ์ ทั้งฉบับล่าสุดและฉบับปี 2004-ปัจจุบัน ท่านสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสารที่สนใจได้ ณ บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้- ท่านสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลสารบัญวารสารได้ที่ http://kaekae.oas.psu.ac.th/contents
- ตรวจสอบรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่หอสมุดบอกรับได้ ที่นี่
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy