ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปััตตานี
Wednesday, 28 September 2011
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปััตตานี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย เสียง และมัลติมีเดีย ที่ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยผ่านระบบเครือข่าย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา

ภายในประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของจังหวัดปัตตานี เอกสารจดหมายเหตุ สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม จิตรกรรม และสถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ตลอดจนเพลงประจำจังหวัดปัตตานี บุคคลสำคัญ อาหารพื้นเมือง ประเพณี ภาษาและวรรณกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้่าใช้งานฐานข้อมูลจดหมายเหตุฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดปััตตานี ได้ที่ http://oas.psu.ac.th/pn_archive
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy