ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
Wednesday, 30 May 2012
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารฉบับแรกของรัฐบาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเรื่องสำคัญของทางราชการเผยแพร่ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ เป็นเรื่องที่มีผลต่อแนวทางปฏิบัติหรือสิทธิและหน้าที่ของส่วนราชการและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง นับเป็นเอกสสารอ้างอิงที่สำคัญของทางราชการและประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานที่สำคัญทางราชการอีกด้วย

สืบค้นได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm

การสืบค้นข้อมูล
   1.คลิกที่ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
   2.ปรากฏหน้าจอสารบัญราชกิจจานุเบกษา
   3.คลิกที่ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด
   4.คลิกที่ค้นหาราชกิจจานุเบกษา เมือต้องการราชกิจจานุเบกษาย้อนหลัง
   5.ป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา ในช่องชื่อเรื่องและคลิกที่เริ่มการค้นหา

feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy