แบบประเมินระบบบริการออนไลน์
Tuesday, 12 June 2012
แบบประเมินระบบบริการออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. เว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (ระบบ|แบบประเมิน)
2. ระบบ PSU Single Search (ระบบ|แบบประเมิน)