ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tuesday, 10 September 2013
ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ PSU Knowledge Bank เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นผลงาน องค์ความรู้ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต เช่น วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ หนังสือ จดหมายข่าว หรือเอกสารอื่น ๆ โดยสามารถสืบค้น บันทึก หรือพิมพ์เอกสารฉบับเต็มได้จากทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

สืบค้นได้ที่ http://kb.psu.ac.th/psukb

feed2 ความคิดเห็น
Sitikoliyoh Waeteh
December 16, 2013
110.171.68.145
Votes: +0

PSU Knowledge Bank เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด หรือป่าวค่ะ

report abuse
vote down
vote up
Admin
December 17, 2013
192.168.159.82
Votes: +0

เป็นการร่วมมือของ 5 วิทยาเขตในภาพรวมครับ มีห้องสมุดเป็นหลัก

report abuse
vote down
vote up

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy