ฐานข้อมูล ISI Web of Science
Wednesday, 19 February 2014
ฐานข้อมูล ISI Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์ ที่จัดทำจากวารสาร peer reviewed จำนวนมากกว่า 15,000 รายชื่อ, รายงานการประชุมทางวิชาการ และ Open Access Journals ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

ลักษณะข้อมูล
1. เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Citation Database) เพื่อการค้นคว้าและการอ้างอิง สามารถเชื่อมโยงไปยังบทความหรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการ (Related Records) จากผลการสืบค้นที่ได้
2. ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) ว่ามีบทความหรือผลงานใดที่นำบทความ ผลงาน เอกสารสิทธิบัตร รวมทั้งงานศิลป์และงานดนตรี ที่มีผู้จัดทำไว้แล้วไปใช้ในการอ้างอิง

สืบค้นได้ที่ http://apps.webofknowledge.com

feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy