ประวัติความเป็นมา
Tuesday, 29 December 2009
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy Library) สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุดเข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,595,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงเรียกหอสมุดแห่งนี้ว่า "หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้" เรื่อยมา

หอสมุดฯ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2513 เป็นอาคาร 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง ทำพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2515 และเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2529 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ (2 ชั้น) เชื่อมต่อด้านหลังของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน 33 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง โดยได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2531 และเปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อนของปี 2531 แต่เนื่องจากความจำกัดในเรื่องงบประมาณส่งผลให้อาคารดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบรูณ์

ในปีงบประมาณ 2538-2540 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับงบประมาณ 17 ล้านบาทเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหอสมุดฯ ให้เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หอสมุดฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง

ปี 2540 สำนักวิทยบริการได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารหอสมุดฯ (ชั้น 3) เป็นเงิน 19,650,000 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2543 พร้อมทั้งเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน