ฐานข้อมูล ERIC
Tuesday, 01 April 2014
ฐานข้อมูลฐานข้อมูล ERIC เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มีเอกสารสาระสังเขปกว่า 1.4 ล้านระเบียน ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1966 และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - ปัจจุบัน

สืบค้นได้ที่ http://eric.ed.gov

feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy