โครงสร้างสายงาน
Tuesday, 29 December 2009
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อยดังนี้

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ธุรการ