บุคลากร
Tuesday, 29 December 2009
รายชื่อบุคลากรของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แบ่งตามโครงสร้างสายงานดังนี้

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฑารัตน์ ปานผดุง
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร.073 313928-45 ต่อ 1407
อีเมล. jutarut.kpsu.ac.th  

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1438
อีเมล. kittisak.kpsu.ac.th   

ภัทธ์ เอมวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1438
อีเมล. patt.epsu.ac.th   

ชารีฟ ลามาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1438
อีเมล. shareef.lpsu.ac.th  

ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
บรรณารักษ์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1436
อีเมล. pratomrut.rpsu.ac.th   

นุสรา โต๊ะเซะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1418
อีเมล. nusra.tpsu.ac.th

กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
บรรณารักษ์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. kolsmat.ppsu.ac.th   

กุลวดี สาระพร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1418
อีเมล. kulwadee.tpsu.ac.th  

กมลทิพย์ หลงหา
บรรณารักษ์
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1418
อีเมล. kamonthip.ipsu.ac.th   

ศิริรัตน์ เมืองแมน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. sirirat.mpsu.ac.th     

สอปิยะ บุญตามช่วย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1421
อีเมล. sorphiya.bpsu.ac.th    

นริศรา เฮมเบีย
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. narisara.hpsu.ac.th  

ถกลรัตน์ ทองได้หนู
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. tagonrat.tpsu.ac.th  

นุสรา แดงสุข
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. nusara.dpsu.ac.th     

อดิศักดิ์ อาแว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1420
อีเมล. adisak.apsu.ac.th   

ฟิกรี เจ๊ะนุ๊
นายช่างเทคนิค
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1431
อีเมล. fikree.cpsu.ac.th  

แวมูฮามะ มะดีเยาะ
นายช่างเทคนิค
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1431
อีเมล. waemuhama.mpsu.ac.th  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
บรรณารักษ์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1424
อีเมล. nuttaya.spsu.ac.th   

ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
บรรณารักษ์
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1424
อีเมล. salisa.lepsu.ac.th   

จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1410
อีเมล. jantima.jpsu.ac.th   

พนิตา แวดือรามัน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
โทร. 073 312142, 073 313928-45 ต่อ 1405
อีเมล. panita.wpsu.ac.th   

นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1413
อีเมล. niramit.ypsu.ac.th  

รัชนี เทพพูลผล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1405
อีเมล. ratchanee.tepsu.ac.th  

แน่งน้อย ดวงสุริยา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 312142, 073 313928-45 ต่อ 1405
อีเมล. nangnoy.dpsu.ac.th  

รักชนก ผ่องอำไพ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1411
อีเมล. rakchanok.ppsu.ac.th   

สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1411
อีเมล. supawadee.mpsu.ac.th  

พัชรี นพจนสุภาพ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1411
อีเมล. phatcharee.npsu.ac.th   

อรอนงค์ พึ่งจิตต์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทร. 073 313928-45 ต่อ 1404
อีเมล. onanong.pupsu.ac.th   ธุรการ

นูรียะห์ ดาแซ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1419
อีเมล. nuriyah.dpsu.ac.th