เวลาทำการ
Tuesday, 29 December 2009
ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-20.30 น.
เสาร์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.
อาทิตย์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.

ระหว่างเปิดภาคเรียนดูร้อน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-17.30 น.
เสาร์   เปิดบริการเวลา    10.00-18.00 น.
อาทิตย์   ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   เปิดบริการเวลา    08.30-16.30 น.
เสาร์   ปิดบริการ
อาทิตย์   ปิดบริการ

***
- หอสมุดฯ ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
- IT Zone ปิดบริการก่อนเวลา 30 นาที
- ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ