ระเบียบ/ประกาศ
Tuesday, 29 December 2009
ระเบียบ
การให้บริการ IT Zone ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ประกาศ
การบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
อัตราค่าบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มแก่บุคคลภายนอก
การบริการห้องประชุม ห้องมินิเธียเตอร์ และห้องบริการสื่อการเรียนรู้ ของสำนักวิทยบริการ