หอสมุดฯ เปิด 2 บริการฐานข้อมูลใหม่
Tuesday, 06 September 2016
หอสมุดฯ เปิด 2 บริการฐานข้อมูลใหม่

ระบบ Online Shelf วิทยานิพนธ์และงานวิจัย คือ ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ 7 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อันได้แก่ อาหารฮาลาล ยางพารา อิสลามศึกษา อาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน การจัดการความขัดแย้ง และทะเลสาบสงขลา นำเสนอในรูปแบบของชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใช้งานได้ที่ http://www.oas.psu.ac.th/thesis/

ระบบ Online Shelf หนังสือสำรอง คือ ฐานข้อมูลที่รวมรวบหนังสือที่อาจารย์แจ้งความประสงค์สำรองไว้เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือที่มีการใช้งานมาก นำมาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้ พัฒนาและดูแลโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าใช้งานได้ที่ http://www.oas.psu.ac.th/reservebook/

แจ้งเพื่อโปรดทราบ
เอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลทั้ง 2 นี้ เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติต่าง ๆ ในการนี้ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และการใช้งานของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หากผู้ใดทำผิดตามประกาศนี้ จะถูกลงโทษตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด

Authorized users may view, download, or print individual articles, individual chapters, or other individual items from ALL E-Resources for their personal scholarly, research, and educational use. Articles and other information obtained as a result of access to THESE E-Resources are not to be systematically downloaded (using any automated tool), and may not be downloaded in AGGREGATE quantities The university shall have the right to terminate access to university network services for those who intentionally violates the above statements.
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy