การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Tuesday, 08 August 2017
 ในยุคโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล รวมถึงการตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่และกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ การกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และต้องอาศัยความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลห้องสมุด: 303.482 ม544ก 2559
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy