ขอเชิญอาจารย์ใช้บริการใบสั่งสารสนเทศ บริการใหม่ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
Wednesday, 27 September 2017
เรียน อาจารย์ และบุคลากร

ด้วยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดให้มีบริการใบสั่งสารสนเทศขึ้น ซึ่งเป็นบริการที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อมูลความต้องการบริการและสารสนเทศของนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม และบรรณารักษ์เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยอาจารย์เป็นผู้กรอกข้อมูลในใบสั่งสารสนเทศตามแบบฟอร์มที่ห้องสมุดกำหนด และนักศึกษาถือใบสั่งสารสนเทศมาพบบรรณารักษ์เพื่อให้บริการสารสนเทศตามความต้องการ

***อาจารย์สามารถ บันทึกแบบฟอร์ม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมอบให้นักศึกษามาติดต่อที่บรรณารักษ์ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้บริการสารสนเทศตามความต้องการ รายละเอียดดังแนบค่ะ

-รายละเอียดบริการ
-แบบฟอร์มขอใช้บริการ
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy