การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 1/2560
Tuesday, 28 November 2017
สวัสดีค่ะผู้ใช้บริการทุกท่าน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเวลาเปิดบริการภาคเรียน 1/2560 ดังนี้

1. สมาชิกประเภทนักศึกษา งดยืม และ คืนหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
2. สมาชิกประเภทอาจารย์ คืนหนังสือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 หากต้องการใช้ต่อสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC หรือนำมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หอสมุดฯ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561)
3. สมาชิกประเภทอื่นๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดบริการ
4. เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561
5. กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว
5.1 ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 27 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2560
5.2 ยืม 8-16 ธันวาคม 2560
5.3 คืน 11 มกราคม 2561

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy