หอสมุดเปิดบริการ e-Services ตัวใหม่ "Full Paper Access"
Thursday, 05 April 2018
YdhmMz.png

ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจำนวนมากที่เข้าถึงตัวเล่มจริงบนชั้น (ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) โดยไม่ผ่านการสืบค้น OPAC มาก่อน นอกจากความล่าช้าในการค้นหาตัวเล่มบนชั้นแล้ว ยังเกิดความยุ่งยากในการการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องนั้นๆ อีกด้วย เป็นต้นว่า หากผู้ใช้บริการต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มก็จะต้องย้อนกลับไปสืบค้นที่ OPAC อีกครั้ง หรือใช้วิธีถ่ายสำเนาเนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มด้วย ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้บริการและทำให้การใช้งานสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยมีจำนวนน้อยลง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ให้บริการอยู่ในห้องวิทยานิพนธ์ ให้กับผู้ใช้ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงได้ทำการพัฒนาระบบ “Full Paper Access” ที่ให้ผู้ใช้บริการทำการสแกนสัญลักษณ์ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนตัวเล่มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย จากนั้นทำการระบุที่อยู่อีเมลปลายทาง ระบบจะจัดส่ง URL สำหรับดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มของชื่อเรื่องนั้นๆ ไปให้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไปยัง Social Network ที่ผู้ใช้ต้องการได้อีกด้วยโดยไม่ต้องกลับไปสืบค้นที่ OPAC อีก

Ydheuq.jpg YdhLia.jpg YdhFw8.png

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่มีบริการอยู่ในห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการยืม-คืน หรือถ่ายสำเนาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ต้องการ
3. วิทยานิพนธ์และงานวิจัยถูกใช้งานอย่างเต็มที่ ไม่จำกัดเพียงแค่เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

หอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการ Full Paper Access จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงแหล่งความรู้จากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของเราได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้การศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยของผู้ใช้บริการมีความราบรื่นยิ่งขึ้นต่อไป

บริการ Full Paper Access พัฒนาและดูแลระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy