การยืม-คืนและเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/2561
Friday, 30 November 2018
หอสมุดฯ ขอแจ้งข่าวการยืม-คืนและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียน 2/2561 ดังนี้
1. สมาชิกประเภทนักศึกษา งดยืม และ คืนหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
2. สมาชิกประเภทอาจารย์ คืนหนังสือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 หากต้องการใช้ต่อสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC หรือนำมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หอสมุดฯ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กำหนดส่งคืนหนังสือภาคเรียน 2/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. สมาชิกประเภทอื่นๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดบริการ
4. เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2561
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy