เปิดบริการแล้ว JFK Online Course ระบบบทเรียนออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
Tuesday, 04 September 2018


ปัจจุบัน บทเรียนออนไลน์ (Online Course) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน ช่วยให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถช่วยตนเองให้ได้รับความรู้และมีการจดจำที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดที่สนใจเพิ่มต่อไปอีกได้ตามศักยภาพการเรียนรู้และการรับรู้ของตนเอง (Self-Paced Learning) บทเรียนออนไลน์สามารถสนองความต้องการ ตอบคำถามหรือคลี่คลายปัญหาของผู้เรียนได้ทันที ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง เป็นลำดับขั้นตอน และมีความน่าสนใจ และจากการเรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความคุ้นเคยและเกิดการต่อยอดการเรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างไกลขึ้น

JFK Online Course คือระบบบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC (Massive Open Online Course) ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Open Online Education) ที่รวบรวมหลักสูตรการอบรมผู้ใช้และความรู้ที่น่าสนใจของห้องสมุดเอาไว้บริการผู้ใช้ทุกกลุ่มของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป อาทิเช่น การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้งานฐานข้อมูล หรือการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ห้องสมุดได้ร่วมมือกับภาควิชาของคณะต่างๆ สร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักศึกษาประจำสาขาวิชานั้นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนโดยปราศจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้อีกทางหนึ่งของห้องสมุด สอดคล้องภารกิจในการให้บริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและลงทะเบียนเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้จำนวน 10 รายวิชาได้ที่ http://www.oas.psu.ac.th/onlinecourse/ โดย login เข้าใช้งานด้วย Google Account (@psu.ac.th หรือ @gmail ก็ได้) และกดปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนในวิชาที่สนใจ และเตรียมพบกับคอร์สเรียนใหม่ๆ ได้เร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โทร. 073-313486 (ภายใน 1408, 1424)
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy