รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562
Thursday, 21 March 2019
เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือภาษาต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ภาษาต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562 รายละเอียดตามลิงค์ https://sites.google.com/psu.ac.th/new-book-jfk-psu

สำหรับอาจารย์และบุคลากรหากต้องการยืมหนังสือสามารถยืมได้ที่หอสมุดหรือยืมผ่านบริการ D.D.JFK ทั้งนี้ได้ทำการแบ่งหมวดหมู่ดังนี้ * 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities) * 100 ปรัชญา (Philosophy) * 200 ศาสนา (Religion) * 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) * 400 ภาษาศาสตร์ (Language) * 500 วิทยาศาสตร์ (Science) * 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Technology) * 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) * 800 วรรณคดี (Literature) * 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy