ข่าวดี !!! หอสมุดฯ ขยายเวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ ถึงเวลา 23.30 น. ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 8 พ.ค
Tuesday, 23 April 2019
หอสมุดฯ ขยายเวลาเปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ จากเดิม 08.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 08.30 - 23.30 น. ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นที่นั่งอ่านหนังสือให้แก่นักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โดยตั้งแต่เวลา 21.30 เป็นต้นไป หอสมุดจะให้บริการเฉพาะที่นั่งอ่านหนังสือ ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ และงดให้บริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม บริการ IT-Zone บริการโสตทัศนวัสดุ และบริการห้องประชุมกลุ่มต่าง ๆ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy