การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/2561
Thursday, 02 May 2019
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเวลาเปิดบริการ ภาคเรียน 2/2561 ดังนี้

1. สมาชิกประเภทนักศึกษา งดยืม และ คืนหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 7 พฤษาคม 2562
2. สมาชิกประเภทอาจารย์ คืนหนังสือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หากต้องการใช้ต่อ สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC หรือนำมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หอสมุดฯ ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคฤดูร้อน/2561 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)
3. สมาชิกประเภทอื่นๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดบริการ
4. เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (เวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
feed0 ความคิดเห็น

เขียนแสดงความคิดเห็น

busy