รายชื่อหนังสือที่ถูกเสนอซื้อเข้าห้องสมุดในงาน JFK Book Fair ครั้งที่ 10

ลำดับที่รหัสผู้เสนอชื่อ-สกุลผู้เสนอเลข BIBชื่อหนังสือ
1T-1จารุณี แซ่หลี1267185Data mining for business analytics
 T-1จารุณี แซ่หลี1267198Data structures
 T-1จารุณี แซ่หลี1267466Interactions with search systems
 T-1จารุณี แซ่หลี1267162Problem solving and program design in C
2T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267024Environmental horticulture :bscience and management of green landscapes,
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267237Handbook of plant nutrition
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267322Principles of tropical horticulture
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267419The science of agriculture :ba biological approach
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267511Bacterial diseases of crop plants
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267516Quantum field theory and the standard model
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267764Plant breeing
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267766The art of botanical illustration
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1267942Postharvest management of horticultural crops:bpractices for quality preservation,
 T-10มนูญ ศิรินุพงศ์1266974Postharvest an introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables
3T-100ปิง วิชัยดิษฐ1267858Human-Robot interaction in social robotics
 T-100ปิง วิชัยดิษฐ1268008Global capitalism and climate change
 T-100ปิง วิชัยดิษฐ1268010Political opportunities for climate policy :
4T-101สุนันต์ ทองสีนุช1267863Incremental software architecture
 T-101สุนันต์ ทองสีนุช1268028The digital information age : an introduction to electrical engineering
5T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267705Sustainability in the hospitality industry
 T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267708Domestic tourism in Asia
 T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267712Strategic leadership development
 T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267899learning scientific programming with python
 T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267902Perspectives on data science for software engineering
 T-102ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1267905Information Quality : the potential of data and analytics to generate knowledge
6T-105อลิสรา ชมชื่น1267725Teaching the common core math standards with hands-on activities
 T-105อลิสรา ชมชื่น1268025Learning to teach mathematics in the secondary school
 T-105อลิสรา ชมชื่น1267937The sage handbook of social marketing
7T-106จุฑารัตน์ ทะสะระ1268031The science of renewable energy
 T-106จุฑารัตน์ ทะสะระ1267931Key concepts in hospitality management
8T-108วไลรัตน์ พรวิรุฬห์1267713Atlas of human anatomy
 T-108วไลรัตน์ พรวิรุฬห์1267883Soil and water chemistry :ban integrative approach
 T-108วไลรัตน์ พรวิรุฬห์1268030Biofortification of food crops
 T-108วไลรัตน์ พรวิรุฬห์1267931Key concepts in hospitality management
9T-109ณปรัชญ์ บุญวาศ1267719Manchu decadence
10T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267038เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267089Intermediate financial theory
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267254Contradictions finance, greed and labor unequally paid
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267256Social entrepreneurship and research methods
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267396Research in organizational change and development
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267572The principles of islamic marketing
 T-11อาดัม ไกรสุทรังค์1267088Fundamentals of investments valuation and management
11T-110วิมล ภคธีรเธียร1267674ลีลาวดีเพลิง
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267780ภารกิจรักค้นใจ
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267781บ่วงรักวิวาห์ร้อย
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267782ปลูกรักริมใจ
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267783ทะเลรักล้อมดาว
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267784เล่ห์ร้ายไฟปรารถนา
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267785มหานทีแห่งรัก
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267786ปราการซ่อนรัก
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267788วิวาห์รักร้อยใจ
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267790วิวาห์ลวงบ่วงซาตาน
 T-110วิมล ภคธีรเธียร1267792กรุ่นรักเคียงธารา
12T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267882100 contemporary fashion designers
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267913The compendium of fantasy art techniques
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267916Crochet the complete step-bystep guide
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267921Art deco sculpture
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267922Best of packaging in japan
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1267924Holland on paper in the age of art nouveau
 T-111ศุภชัย สร้อยจิต1268054New pop 2
13T-112สุธินี อินทรี1267752The craft and art of clay
 T-112สุธินี อินทรี1268042Modern british furniture
 T-112สุธินี อินทรี1268049International pop
 T-112สุธินี อินทรี1268052Transcending thai surrelaism :bthe art of Somphong Adulyasaraphan
 T-112สุธินี อินทรี1268057Surreal things
 T-112สุธินี อินทรี1268061Contemporary asian art
 T-112สุธินี อินทรี1268065Prints now directions and definitions
14T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267011Histrory dictionary of international intelligence
 T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267019Historical dictionary of Indonesia
 T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267025Tales of old batavia
 T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267282สมุดภาพสงขลา พ.ศ.2551
 T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267284อียิปต์ :จากกำเนินอารยธรรม สู่วีรกรรมอาหรับอุทัย
 T-14นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1267167Being malay in Indonesia :b,c
15T-15 1267751Art visionaries :b,c
 T-15 1267884Unfolding :bcontemporary Indian textiles c
 T-15 1268000Persian manuscripts, paintings and drawings
 T-15 1268003Green design volume 1
 T-15 1268005Green design volume 2
 T-15 1268007Abstract expressionism
 T-15 1268009Salvador DALI :bthe making of an artist
 T-15 1268011Fashion drawing
16T-16ปานใจ แสงศิลา1267029Cross cultural competence
 T-16ปานใจ แสงศิลา1267070ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 T-16ปานใจ แสงศิลา1267154Student research and report writing from topic selection to the complete paper
17T-17อภิรดี สรวิสูตร1267014Research methods and statistics :ban integrated approach 
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267155Elemental geosystems
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267156Earth science
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267160Diversity amid globalization
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267352Qualitative research methods in human geography
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267353Gis for environmental applications:ba practical approach,
 T-17อภิรดี สรวิสูตร1267606Image processing and GIS for remote sensing :btechniques and applications
18T-18ปฐมารัตน์ รัตนช่วย1267059Medical microbiology
 T-18ปฐมารัตน์ รัตนช่วย1267519Diagnostic medical parasitology
 T-18ปฐมารัตน์ รัตนช่วย1266975Immunology
 T-18ปฐมารัตน์ รัตนช่วย1267123Sherris medical microbilogy
19T-19ปัญชรี สุรพันธนากร1267074Focus on nursing pharmacology
 T-19ปัญชรี สุรพันธนากร1267457The role of the study director in nonclinical studies
 T-19ปัญชรี สุรพันธนากร1267123Sherris medical microbilogy
20T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267152Manual of commercial methods in clinical microbiology
 T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267168Biosafety and regulation for genetically
 T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267191Fungal plant pathogens
 T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267205Biotechnology of microbial enzymes
 T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267544Fermented foods in health and disease
 T-2สมรักษ์ พันธ์ผล1267553Sugarcane-based biofuels and bioproducts:b
21T-20สุธิรัส ชูชื่น1267026The sustainability of restorative justice
 T-20สุธิรัส ชูชื่น1267133Enhancing public innovation by transforming public governance
 T-20สุธิรัส ชูชื่น1267554ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
 T-20สุธิรัส ชูชื่น1267565Women in culture :ban intersectional anthology for gender and women's studies
21T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1267259Peace journalism principles and practices
 T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1267537Categorical statistics for communication research
 T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1267573Routledge handbook of sport and new media
 T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1266968Digital photography for dummies
 T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1266971Sports Media
 T-21ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา1266982Advances in social media analysis
22T-22ระพีพร เรืองช่วย1267148Stress biology of cyanobacteria molecular mechanisms ti cellular responses
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267295Biocultural diversity in Europe
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267318Seafood and aquaculture marketing handbook
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267413Microalgal production for biomass and high-value products
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267482Seafloor observatories :ba new vision of the earth from the abyss
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267878Keys to nearctic fauna
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267879Seaweed in health and disease prevention
 T-22ระพีพร เรืองช่วย1267000New technologies in aquaculture
23T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1267002Direct social work practice :btheories and skills for becoming an evidence-based practitioner
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1267069Social work and disability
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1267336Community-based qualitative research :bapproaches for education and the social sciences
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1267351Action research :bimproving schools and empowering educators
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1266970Singapore and UNICEF :bworking for children /cPeggy Kek and Penney Whitworth.
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1266973Introduction to social work :ban advocacy-based profession
 T-23จุฑารัตน์ แสงทอง1266997Social policy for children and families :ba risk and resilience perspective
24T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267051ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฎิบัติ
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267126the handbook of counselling children and young people
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267128The SAGE handbook of international social work
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267195Fundamentals of developmental psychology
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267341Analyzing qualitative data :bsystematic approaches
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267487Poverty reduction policies and practices in developing asia
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267495Supervision in social work :bcontemporary issues
 T-24กุมาเรชวารัน วาดีเวลู1267509Chronic illness, vulnerability and social work :bautoimmunity and the contemporarry disease experience
25T-25วนภัทร์ แสงแก้ว1267121Doing and writing qualitative research
26T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267001Researching Primary Education
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267007Infographics :bA Practical Guide For Librarians
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267062Rhetoric :ba very short introduction
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267065Supporting readers in secondary schools
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267066Creativity in primary education
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267242Language and literacy development in early childhood
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1267253How children learn to rean:bcurrent issues and new directions in the integration of cognition, neurobiology and genetics of reading and duyslexia research and practic
 T-27นันทิดา กูลเกื้อ1266996A Companion to Mark Twain
27T-28ดำรง เสียมไหม1267098Environment and development basic principles human activites and environmental implications
 T-28ดำรง เสียมไหม1267122Fundamentals of environmental studies
 T-28ดำรง เสียมไหม1267136Essentials of ecology :
 T-28ดำรง เสียมไหม1267386Quaternary environmental change in southern Africa
 T-28ดำรง เสียมไหม1267387Fuels, energy, and the environment
28T-29อับดุลรอนิง สือแต1267249Islam is a foreign country
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267250Engineers of Jihad
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267304Iraq in crisis
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267306Desert kingdoms to global powers
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267307Politics and government in ISRAEL
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267309Egypt after mubarak liberalism, Islam and democracy tn the Arab world
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267491Reintegrating Iran with the west challenges and opportunities
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267506From deep state to islamic state :bthe arab counter-revolution and its Jihadi Legacy
 T-29อับดุลรอนิง สือแต1267529Political islam and global media
29T-3อริศ หัสมา1267157Export import procedures and documentation
 T-3อริศ หัสมา1267484Fin tech innovation :bfrom robo-advisors to goal based investion and gamification
 T-3อริศ หัสมา1266972Big data in practice
 T-3อริศ หัสมา1266989Economics an A-Z guide
 T-3อริศ หัสมา1266993Risk management in emerging markets :bissues, framework andmodeling
30T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267031Problem-based learning in teacher education
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267090Building academic language
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267112Usage-based approaches to language acquisition and processing :bcognitive and corpus investigations of construction grammar
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267119Grammatical complexity in academic English
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267138Sociolinguistics theoretical debates
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267140Communicating with Asia the future of english as global language
 T-30สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ1267142Formalizing natural languages
31T-31กัลยา ดาราหะ1267118Essential primary care
32T-32ชมพูนุช อิ่มทอง1267483Microbiology Fundamentals : A Clinical Approach
 T-32ชมพูนุช อิ่มทอง1267514The fungi
 T-32ชมพูนุช อิ่มทอง1267953Genes and evolution
 T-32ชมพูนุช อิ่มทอง1267954An introduction to biological membranes :bComposition, structure and function
33T-33ธีรสุดา ประเสริฐ1267285Polymer nanoclay composites
 T-33ธีรสุดา ประเสริฐ1267287Plastics product design
 T-33ธีรสุดา ประเสริฐ1267423Benson's Microbiological Applications : Laboratory Manual in General Microbiology
34T-34เจษฎา เนตรพลับ1267343The encyclopedia of world folk dance
 T-34เจษฎา เนตรพลับ12674045000 years of glass
 T-34เจษฎา เนตรพลับ1267473Terrorism and wmds:bawareness and response
 T-34เจษฎา เนตรพลับ1267581Lives of the ancient egyptians
 T-34เจษฎา เนตรพลับ1267585The secrets of tomd 10
35T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267117Translation:ba multidisciplinary approach
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267125Postdigital aesthetics:bart, computation and design
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267424Music and law
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267426Southeast Asian independent cinema :bessays documents interviews
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267409Expressive writing counseling and healthcare
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267414War memory and the making of modern malaysia and singapore
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267416Noise : a human history of sound & listening
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267417Queer/Tongzhi China
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267418The vitality of critical theory
 T-35วิมลมาศ ปฤชากุล1267422At ht center: Feminism, social science and knowledge
36T-36สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส1267103Inrtoducing cultural studies
 T-36สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส1267319Problem-based learning in teacher education
37T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267063Reach the highest standard in professional learning
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267073Growing language through science, K-5 :bstrategies that work
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267114Literature as dialogue
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267130The handbook of organicational culture and climate
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267301Teaching and learning in higher education :bdisciplinary approaches to educational enquiry
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267317Educational technology program and project evaluation
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267346Designing research in education :bconcepts and methodologies
 T-37ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง1267060Language & communication in primary schools
38T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267035Materials chemistry :ba multidisciplinary approach to innovative methods
 T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267093Current developments in biotechnology and bioengineering
 T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267095Environmental risk assessment :ba toxicological approach
 T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267296Recycling of polymers :bmethods, characterization and applications
 T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267320Chemical alternatives assessments
 T-38ยุพดี ชัยสุขสันต์1267344Polymer nanocomposites based on inorganic and organic nanomaterials
39T-4อัญชนา นังคลา1267036Inspired jewelry :bfrom the museum of arts and design
 T-4อัญชนา นังคลา1267040Brand 7
 T-4อัญชนา นังคลา1267918Women of abstract expressionism
 T-4อัญชนา นังคลา1267202handmade graphics
 T-4อัญชนา นังคลา1266955Batik traditional textiles of Indonesia
 T-4อัญชนา นังคลา1266960Fashion 150
 T-4อัญชนา นังคลา1266961The fashion book
 T-4อัญชนา นังคลา1266962History of graphic design
 T-4อัญชนา นังคลา1266963Textile Collage
 T-4อัญชนา นังคลา1266967Design :bthe whole story
40T-41มาริสา สำลี1267072Literature in the digital age
 T-41มาริสา สำลี1267078A history of English autobiography
 T-41มาริสา สำลี1267105Identity and power in narratives of displacement
 T-41มาริสา สำลี1267106Travel narrative and the ends of modernity
 T-41มาริสา สำลี1267111Literature and the environment
 T-41มาริสา สำลี1267220Media and social life
 T-41มาริสา สำลี1267221A history of modern tourism
 T-41มาริสา สำลี1267275Asiamisms regionalist
 T-41มาริสา สำลี1267280Ecocriticism the essential reader
41T-42สายฝน สิทธิมงคล1267087Green exercise :blinking nature,heakth and well-being
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267214Economic botany :ba comoregebsuve stydy
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267775Temporal Bynamics and ecological process
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267776Botanical miracles chemistry of plants that changed the world
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267777Govrning cambodia's forests
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267778Rir on earth an introduction
 T-42สายฝน สิทธิมงคล1267779Ecological mechanics principles of life's physical interactions
42T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267590เศรษฐศาสตร์การบริหาร:
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267080Complexity in entrepreneurship, Innovation and technology research
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267082Research in economic history
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267083Engaging with capitalism :bcase from oceania
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267084Entrepreneurial universities in innovation-seeking countries :bChallenges and opportunities
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267291The ASEAN economic community
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267551นโยบายสาธารณะและการพัฒนาอุตสาหกรรม
 T-43อาหวัง ล่านุ้ย1267411Demography : The science of population
43T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267115Office matters :benglish for office management
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267135Teacher quality and teacher education quality :baccredutatuib from a global perspective
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267178Idioms and Phrasal Verbs Advanced
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267181TOEFL iBT Premier 2016-2017
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267184Longman Preparation Course for The TOEFL iBT Test
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267188Longman Academic Writing Series 2 : Paragraphs.
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267189Longman Academic Writing Series 3 : Paragraphs to Essays.
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267190Ready to Read More :bA Skills-Based Reader.
 T-44ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ1267197English Pronunciation in USe :bElementary.
44T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267176Barron's TOEFL Strategies and TIPS Outsmart the TOEFL
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267177Longman Preparation Series for the TOEIC Test : Listening and Reading, Introductory Course
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267179English Skills with Readings
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267493Islamic exceptionalism :bhow the struggle over islam is reshaping the world
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267698For the love of language an intoduction to linguistics
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267706Sounds fascinating
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1267715Dimensions of phonological stress
 T-45ฟาอีซะห์ วาโซะ1268020Introducing second language acauisition
45T-46ยุโสบ บุญสุข1267120Pass the TOEIC Test :bintroductctory course
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267124Pass the TOEIC test :bIntermediate courses
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267127Pass the TOEIC test :badvanced course
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267129MM practice tests for the TOEFL iBT exam
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267183Practice Test Pack for the TOEFL Test
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267194Get Ready for IELTS Listening
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267679Longman preparation series for the TOEIC Test with answer key
 T-46ยุโสบ บุญสุข1267682Longman preparation series for the TOEIC Test with answer key :badvances course
46T-47ฐะปะนีย์ เทพญา1267448Business architecture management :barchitecting the business for consistency and alignment
47T-48ณภัค เสรีรักษ์1267363Vision of culture
 T-48ณภัค เสรีรักษ์1267372Racial science and human diversity in colonial indonesia
 T-48ณภัค เสรีรักษ์1267375Singapore and the silk road of the sea 1300-1800
 T-48ณภัค เสรีรักษ์1267379Of whales and dinosaurs
 T-48ณภัค เสรีรักษ์1267394The oil palm complex
 T-48ณภัค เสรีรักษ์1267401Similarity in difference
48T-49สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์1268033Ecotoxicology and chemistry applications in environmental management
 T-49สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์1268035Satellite :bsoil moisture retrieval
 T-49สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์1268037Land drainage and flood defence responsibilities
49T-5อรชา รักดี1267018The good communist :belite training and state building in today's China
 T-5อรชา รักดี1267022Images of anarchy
 T-5อรชา รักดี1267421Instances of islamophobia :bdemonozing the muslim "other"
 T-5อรชา รักดี1267428The muqaddimah :ban introduction to history
 T-5อรชา รักดี1267163What's wrong with the United Nations and how to fix it
 T-5อรชา รักดี1267165Unequal Thailand : aspects of income, wealth and power
50T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267008Innovation in libraries and information services
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267017Integrated it performance management
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267094ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267333Library services for multicultural patrons
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267334Library service design:ba lita guide to holistic assessment, insight, and improvement
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267368Foundation of library services
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267392Cataloguing and classification
 T-50อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์1267398Marketing for special and academic libraries
51T-51สัณห์ธวัช ธัญวงษ์1267043Language evolution
 T-51สัณห์ธวัช ธัญวงษ์1267131English nouns :bthe ecology of nominalization
 T-51สัณห์ธวัช ธัญวงษ์1267281A user's guide to thougnt and meaning
 T-51สัณห์ธวัช ธัญวงษ์1267283Context and communication
 T-51สัณห์ธวัช ธัญวงษ์1267315Phonology :ba coursebook
52T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267257Identity process Theory
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267269Trauma, memory and identity in five jewish novels from the Southern cone
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267362Contemporary music:btheoretical and philosophical perspectives
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267367Writing the south seas :bimagining the nanyang in chinese and southeast asian postcolonial literature
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267370The reality of knowledge:bthe ways in which life constructs reality so it can be known
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267469Language and the law :blinguistic inequality in america
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267471Literacies
 T-52วัชรีย์ เพชรรัตน์1267513Challenging criminological theory :bthe legacy of ruth rosner kornhauser
53T-54กันทิมา เหาะเจริญ1267208Biofuel crops :bproduction, physiology and genetics
 T-54กันทิมา เหาะเจริญ1267293Trees their natural history
 T-54กันทิมา เหาะเจริญ1267303Secondary xylem biology
 T-54กันทิมา เหาะเจริญ1267474Food safety and quality systems in developing countries
 T-54กันทิมา เหาะเจริญ1267604The botany of mangroves
54T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267488Modeling in food microbiology
 T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267226Antonyms in english : construals, constructions and canonicity
 T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267227Food microbiology :bin human health and disease
 T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267200Color atlas and textbook of diagnostic microbiology
 T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267180Food microbiology principles into practice
 T-55ธนุสรา เหล่าเจริญสุข1267182Foundations in microbiology
55T-56พิชามญชุ์ วรรณชาติ1267694Reading reconsidered
 T-56พิชามญชุ์ วรรณชาติ1267695Reading between the signs
 T-56พิชามญชุ์ วรรณชาติ1267481การสื่อสารในองค์การ
 T-56พิชามญชุ์ วรรณชาติ1267217An introduction to genetics for language scientists :bcurrent concepts, methods, and findings
 T-56พิชามญชุ์ วรรณชาติ1267224ชายแพศยา
56T-57รจนา แสงโสต1267467Cancer immunology :bcancer immunotherapy for organ-specific tumors
 T-57รจนา แสงโสต1267515Allergy for the clinician
 T-57รจนา แสงโสต1267854The transformative power of collaborative inquiry
 T-57รจนา แสงโสต1268073Immune Rebalancing: The future of immunosuppression
 T-57รจนา แสงโสต1268074Human biological aging
57T-58อิสระ อินตะนัย1267929Human physiology
 T-58อิสระ อินตะนัย1267941The membranes of cells
58T-59อิสระ อินตะนัย1267252Wetland soils
 T-59อิสระ อินตะนัย1267264Practical rock mechanics
 T-59อิสระ อินตะนัย1267267Structural geology
 T-59อิสระ อินตะนัย1267270The caldwell objects
60T-6ภมรี สุรเกียรติ1267020Journal,memorials and letters of cornelis matelieff de jonge
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267327The stories clothes tell voice of working-class Japan
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267345The Growth of non-western cities
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267354War and peace in the borderlands of myanmar
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267355Metamorphosis studies in social and political change in myanear
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267365Filipino studies :bpalimpsests of nation and diaspora
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267371Boundaries and beyond :bChina's maritime Southeast in late imperial times
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267373Southeast Asia in ruins :bart and empire in the early 19th century
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267166Plagues in world history
 T-6ภมรี สุรเกียรติ1267169The irresistible fairy tale
61T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267239Gender transformation in the academy
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267240Critical aspets of gender in conflict resolution peacebuilding and social movement
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267245Contributions from European symbolic interactionists: reflections on methods
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267248contributions from european symbolic interactionists conflict and cooperation
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267356Social networking :bredefububg communication in the digital age
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267358Everyday troubles:bthe micro-politics of interpersonal conflict
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267359Qualitative social research :bcontemporary methods for the digital age
 T-60สมฤดี สงวนแก้ว1267472Terrorism commentary on security documents
62T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267236Ancient lives new discoveries
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267234เต้าหู้ไซซี
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267235The BP Exhibition Ming
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267238The arts of india, southeast asia and the himalayas
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267244Early mainland southeast asia
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267425ศิลปะเปอร์เซีย
 T-61วันวิสาข์ ธรรมานนท์1267211Cultures in contact from mesopotamia to the mediterranean in the second millennium B.C.
62T-63 1267568Broadcast journalism :btechniques of radio and television news
 T-63 1267498Iphone millionaire :bhow to create and sell cutting-edge video
 T-63 1267504Customer service :bskills for success
 T-63 1267607Elections in hhard times :bbuilding stronger democracies in the 21st century
 T-63 1267865Innovation and entrepreneurship in education
 T-63 1267955Protecting your internet identity
 T-63 1267956The secrets of timeless teachers :bintroduction that works in every generation
 T-63 126795910 models of teacher eveluation
63T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267290Research methods for business
 T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267377New ways of studying emotions in organizations :b,c
 T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267382Strategic sourcing management :bstructural and operational decision-making
 T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267746Multi-channel marketing, branding, and retail design
 T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267962Organization development :bstrategies for changing environments
 T-64ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์1267965Advances fixed income analysis
64T-65ภัทรอร เวสารัตน์1267272Strategic compensation :ba human resource management approach
 T-65ภัทรอร เวสารัตน์1267583การวิจัยตลาด
65T-66อับบาส หลับด้วง1267464The art of digital marketing :bthe definitive guide to creating strategic, targeted and measurable online campaigns
 T-66อับบาส หลับด้วง1267845Retail marketing in the modern age
 T-66อับบาส หลับด้วง1267846Service supply chain systems : a systems engineering approach
 T-66อับบาส หลับด้วง1267848Configuration management : theory, practice, and application
66T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267502Environment the science behind the stories
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267503The handbook of global climate and environment policy
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267505Environmental ethics and film
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267507Environmental science and engineering
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267510Fundamentals of toxicology
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267530Environmental studies
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1267538Principles of environmental science :binquiry and application
 T-68นภารัตน์ ไวยเจริญ1268066Sage handbook of research on classroom assessment
67T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267012The oxford handbook of slavery in the americas
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267015Red Globalization
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267406The rise and fall of american growth
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267556Lost enlightenment :bcentral Asia's golden age from the arab conquest to tamerlane
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267560Mobile citizens :bFrench indians in Indochina, 1858-1954
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267588Novelty :ba history of the new
 T-7เปรมสิรี ศักดิ์สูง1267591Site reading :bfiction, art, social form
68T-70จิระวัฒน์ ตันสกุล1267524Contaminated sediments in freshwater systems
69T-71หมะหมูด หะยีหมัด1267462Social media marketing workbook :bhow to use social midia for business
 T-71หมะหมูด หะยีหมัด1267468Crisis-related decision-making and the influence of culture on the behavior of devision makers :bcross-cultural behavior in crisis preparedness and response
 T-71หมะหมูด หะยีหมัด1267470The power of connected marketing
 T-71หมะหมูด หะยีหมัด1267525Multiple criteria decision making in supply chain management
 T-71หมะหมูด หะยีหมัด1267532Developments in Chinese entrepreneurship
70T-72ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม1267499Ecology of urban environments
 T-72ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม1267870Marine Ecosystems
71T-73ณชพงศ จันจุฬา1267603คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมนา
 T-73ณชพงศ จันจุฬา1267605การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
 T-73ณชพงศ จันจุฬา1267612กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง
 T-73ณชพงศ จันจุฬา1267614ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 T-73ณชพงศ จันจุฬา1267615กระบวนการสร้างชุมชสที่เข็มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 T-73ณชพงศ จันจุฬา1267686เศรษฐศาสตร์ :bฉบับทางเลือก
72T-75สุรัยยา สุไลมาน1267736Post-education-for-all and sustainable development paradigm
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1267739The transformation power of collaborative inquiry
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1267759Young Islam
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1267761Naming jhumpa lahiri
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1267934Al-Ghazali's moderation in belief
 T-75สุรัยยา สุไลมาน12679877 steps t a comprehensive literature review :ba multimodal & cultural approach
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1268075Analysing english sentences
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1268078Rethinking teacher supervision and evaluation
 T-75สุรัยยา สุไลมาน1267060Language & communication in primary schools
73T-76รอฮานิ เจะอาแซ1267647Role development:bin professional nursing practice
74T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1267872Contestations of memory in Southeast Asia
 T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1268001The emergence of modern southeast asia
 T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1268018Local space global life
 T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1268036Secular conversions
 T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1268048Butler on whitehead :bon the occasion
 T-77บัณฑิต ไกรวิจิตร1268069Death, dying and social differences
75T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267149Educational psychology
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267151Understanding Psychology
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267159The science of psychology
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267201Discovering psychology the science of mind briefer version
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267213An introduction to applied cognitive psychology
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267357Biomental child development :bperspectives on psychology and parenting
 T-8ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ1267527Reflections on the learning sciences 
76T-86ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี1267648Public health : local & global perspectives
77T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1267958Mosby's pocket fuide to nursing skills & procedures
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1267961Pediatrics :bpreTest self-assessment and review
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1267973Handbook of nursing diagnosis
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1268004Quik reference to critical care
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1268076lanzkowsky's manual of pediatric
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1268079Mechanisms and management of pain for the physical therapist
 T-87จิตรลดา พิริยศาสน์1268080Saunders Q&A review for the nclex-rn examination
78T-89นันทิยา โข้ยนึ่ง1267990Critical care nursing made incredibly easy
 T-89นันทิยา โข้ยนึ่ง1267996Nursing 2017 drug handbook
 T-89นันทิยา โข้ยนึ่ง1268081Disasters and public health
 T-89นันทิยา โข้ยนึ่ง1268082Adult health nursing
 T-89นันทิยา โข้ยนึ่ง1268083Essentials of psychiatric nursing
79T-90อุบล วรรณกิจ1267697ตำราวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิสัญญีวิทยารามาธิบดี
 T-90อุบล วรรณกิจ1267945Psychiatric mental health
80T-91มนัสมีน เจะโนะ1267610Communication in nursing
 T-91มนัสมีน เจะโนะ1267617สูติศาสตร์ระยะคลอด
 T-91มนัสมีน เจะโนะ1267944Community health nursing caring for the public's health
 T-91มนัสมีน เจะโนะ1267946psychiatry :bpreTest self-assessment and review
 T-91มนัสมีน เจะโนะ1267966Contemporary health promotion :bin nursing practice
81T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1267711Teaching english as an additional language in secondary schools
 T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1267768Meanings and motivation in education research
 T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1267769Developing effective research proposals
 T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1267951Introduction to comparative and international education
 T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1268015planning programs for adult learners a practical guide
 T-92นิรมล รัตนสงเคราะห์1268077The new taxonomy of educational objectives
82T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267608Medicinal plants and malaria:bapplications, trends, and prospects,
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267613Applied chemistry
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267771Forensic toxicology drug use and misuse
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267773Industrial polymer applications :bessential chemistry and technology,
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267774Bioanalysis of pharmaceuticals
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267914Progress in medicinal chemistry :volume 55
 T-93เจริญ ภคธีรเธียร1267932Natural product desk reference
83T-94อาสมาน ลือแบลูโดง1267861Theory and method in higher education research
 T-94อาสมาน ลือแบลูโดง1267866Advances in group processes
 T-94อาสมาน ลือแบลูโดง1267867University partnerships for international development
84T-95อับดุลเลาะห์ สะมาโระ1267645Resolving land disputes in east asia
 T-95อับดุลเลาะห์ สะมาโระ1267718Special event production the resources
 T-95อับดุลเลาะห์ สะมาโระ1267723Events project management
 T-95อับดุลเลาะห์ สะมาโระ1267730Events marketing management :ba consumer perspective,
 T-95อับดุลเลาะห์ สะมาโระ1267925In 100 years
85T-96วาสนา คงขันธ์1268038The food and feasts of jesus
86T-97สรรวภัทร พัฒโร1267646Must we mean what we say? :ba book of essays
 T-97สรรวภัทร พัฒโร1267754Emotion
 T-97สรรวภัทร พัฒโร1267926Philosophy in education :bquestioning and dialogue in schools,
 T-97สรรวภัทร พัฒโร1267989Happiness and virtue ethics in business
 T-97สรรวภัทร พัฒโร1267994Explaining explanation
 T-97สรรวภัทร พัฒโร1268012For torture
87T-98ปานจันทร์ สุจริตธุรการ1267889Plant biochemistry :ban introduction,
 T-98ปานจันทร์ สุจริตธุรการ1267893Forensic plant science
 T-98ปานจันทร์ สุจริตธุรการ1268017Biology :bedexcel certificate in biology,
88T-99บัญชา สำเร็จกิจ1267704ธรรมรัฐ-ธรรมราชา
 T-99บัญชา สำเร็จกิจ1267886Migrants, refugees and the stateless in South Asia
 T-99บัญชา สำเร็จกิจ1267910Debating India
89 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี1267919A textbook of economic zoology
  ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี1267757Genomics in aquaculture
90 โอภาส เกาไศยาภรณ์1267049The sage handbook of e-learning
  โอภาส เกาไศยาภรณ์1267058The SAGE encyclopedia of online education 

ลำดับที่รหัสผู้เสนอชื่อ-สกุลผู้เสนอเลข BIBชื่อหนังสือ
1S-1นัจมาย์ ตีมุง1267278ซีเรียปาเลสไตน์ จากแผ่นดินโบราณ สู่สัญญาแห่งวันสิ้นโลก
 S-1นัจมาย์ ตีมุง1267299มุฮัมมัด(ศ.) ผู้ปลดปล่อยมนุษยชาติ
2S-10นูรอาซีแกน ยะโกะ1267196A friendly introduction to number theory
 S-10นูรอาซีแกน ยะโกะ1267207Algebraic number theory
3S-100สุวัยยา แดแก1267519Diagnostic medical parasitology
4S-101อัญอนงค์ คงทน1267262ยังไม่สายไป เริ่มใหม่ตอนนี้
5S-103ซิยารัต หลังสกุล1267054Leadership lessons from compelling contexts
 S-103ซิยารัต หลังสกุล1266953Star trek pop-ups
 S-103ซิยารัต หลังสกุล1266987Extended Defects in semiconductors
6S-104ยามีละห์ บือราเฮง1267388Teaching reference today:b
7S-105อาแอเสาะ กูเต๊ะ1267402Certifiable teaching, learning, and national board certification
8S-106ยารอนะห์ ดือเระ1267342The class living and learning in the digital age
 S-106ยารอนะห์ ดือเระ1267350What is education?
9S-107อารีรัตน์ รักไทรทอง1267286ล่อลวง
10S-108จักรกริช จิตรล่องลม1267594การวิจัยการศึกษา
11S-109ซูซียาน่า ดอเลาะ1267064Landscape architecture
12S-11นราราย ท้าวก๋า1267161Single Variable essential calculus
 S-11นราราย ท้าวก๋า1266981Thermal physics Kinetic theory and thermadynamics
 S-11นราราย ท้าวก๋า1266986The physics of solids
13S-110เฮฮา หนูชูแก้ว1267186Farm animal medicine and surgery
 S-110เฮฮา หนูชูแก้ว1267432The book of eggs a lifesize guide to the eggs of six hundred of the world's bird species
 S-110เฮฮา หนูชูแก้ว1266958Botanical painting in watercolour
14S-111สุไรดา นาแว1267096Anatomy a photographic atlas
 S-111สุไรดา นาแว1266957Nes perspectives in public health
15s-112มาซูวิน วาเด็ง126694650 ข้อสงสัยในความเป็นคน
 s-112มาซูวิน วาเด็ง126694750 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า
 s-112มาซูวิน วาเด็ง126694850 ข้อสงสัยในความเป็นคน
16S-113ไซตน ยูโซะ1267091Atlas of anatomy
 S-113ไซตน ยูโซะ1266956Foundations for community health workers
17S-114ซาวาณี ปูเตะ1267153Multicultural literature for latino bilingual children
 S-114ซาวาณี ปูเตะ1267412Teaching creative and critical thinking
 S-114ซาวาณี ปูเตะ1267427The middle school mind growing pains in early adolescent brains
 S-114ซาวาณี ปูเตะ1267047Emotions and organizational governance
 S-114ซาวาณี ปูเตะ1267050The Education Revolution
18S-117อับดุลเลาะ เจ๊ะสู1267030สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์
19S-118อัลอามีน อะแด1267193What is typo graphy
 S-118อัลอามีน อะแด1267203Color management for logos a comprehensive guide for graphic designers
 S-118อัลอามีน อะแด1267557what is exhibition design?
 S-118อัลอามีน อะแด1267056Ideological, Social and cultural aspects of events
20S-12อัสญาณี สันตตินบีวงศ์1267204Design with operational amplifiers and analog intergrated circuits
 S-12อัสญาณี สันตตินบีวงศ์1266976Physics of solar cells
21S-120ฟิรดาวส์ วาหะ1267067College Physics
22S-121อัสมา หลานสัน1267232ชีวิตเสี่ยง ๆ
 S-121อัสมา หลานสัน1266979The art of 3d drawing
23S-122ฟาริด ดาหมาด1267134Understanding and teaching grammar in the primary classroom
 S-122ฟาริด ดาหมาด1267225The routledge student guide to english usage :ba guide to academic writing for students
24S-123มุฮฟิซ ฮัจยีอิบรอฮีม1267077Women talk more than men and other myths about language explained
25S-126ฟาตีเมาะ สาหลอ1267005ท่องแล้วเท่
26S-127สุมัยย๊ะ สาแอ1267263ฝึกสมองให้ฉับไวแค่ทำอะไรต่างจากเดิม
 S-127สุมัยย๊ะ สาแอ1267864C programming absolute beginner's guide
27S-13ฮัสนะห์ ยูโซะ1266969indigenous education language, culture and identity
28S-135อภิวรรณ แกสมาน1267046Children's peer talk learning from each other
 S-135อภิวรรณ แกสมาน1267052Identity politics and elections in malaysia and indonesia ethnic engineering in borneo
29S-136 นวพร หนูเพ็ชร1267316Marriage migration in asia
30S-138มุสตอฟา ยือโร๊ะ1267010ใช้เวลาแค่วันละ 1 นาที ชีวิตดี 24 ชั่วโมง
 S-138มุสตอฟา ยือโร๊ะ1267268งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย
 S-138มุสตอฟา ยือโร๊ะ1267292เชื่อหมอ (เถอะ) หมอเรียนมา
 S-138มุสตอฟา ยือโร๊ะ1267460Jones, Rob Lloyd
31S-139มายสุรีย์ เหมแอ1267273หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์
 S-139มายสุรีย์ เหมแอ1267277Resident Evil
 S-139มายสุรีย์ เหมแอ1267441ทิวาแห่งเลือดและแสงดาว
 S-139มายสุรีย์ เหมแอ1267442หญิงสาวแห่งเถ้าและกำยาน
32S-14ซารีนา เดร์หลำ1267218โลกพิศดารแดนพิศวง
33S-145อันรู เจะหลง1267598ช่างประจำบ้าน
 S-145อันรู เจะหลง1267850Leadership and management in pharmacy practice
34S-147อัสซูวรรณ เปาะหะ1267216Innovations in digital research methods
35S-15ยารอนา เจ๊ะอูเซ็ง1267028Lord Sunday
 S-15ยารอนา เจ๊ะอูเซ็ง1267032Grim Tuesday
 S-15ยารอนา เจ๊ะอูเซ็ง1267033aSuperior Saturday
 S-15ยารอนา เจ๊ะอูเซ็ง1267308อารยธรรม คาบสมุทรอาระเบีย :bก่อการมาของศาสนทูตท่านสุดท้าย
36S-150สุวรรณี ใจดี1267013คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 S-150สุวรรณี ใจดี1267298วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง
37S-155มุมตาซ เจ๊ะดือราแม1267006Organic chemistry
38S-157มาซีเต๊าะ อาแวโอะ1267223Language faculty science
39S-16NHIM NHANH1267430Spatial microsimulation with R
 S-16NHIM NHANH1267431Using the R commander a point-and-click interface for R
 S-16NHIM NHANH1267435Extending R
 S-16NHIM NHANH1267574Big data and social science a practical guide to methods and tools
40S-160วริศรา หนูจับแก้ว1267408Matlab a practical introbuction to programming and problem solving
 S-160วริศรา หนูจับแก้ว1267288จับจอง
41S-163แวรอปีอะห์ แวยุนุ1267004Aquaculture science
42S-164สุนทรี กาญจนนิยม1267071Lippincott Illustrated Reviews :bBiochemistry
 S-164สุนทรี กาญจนนิยม1267076Becker's World of the Cell
 S-164สุนทรี กาญจนนิยม1267233กฎแห่งความสนิท ใช้แค่วันละนิดเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งสองฝ่าย
43S-165ลัทธวรรณ มาสง1267187Positive youth development through sport
44S-167มัสนะ บินซัมรี1267369Jacob lawrence: The migration series
45S-168นูรมี สะบาหานาเล๊าะ1267081Feed me celebrating food designs through visual identities
46S-17วลัยรัตน์ ปังหลีเส็น1267219อเล็กซานเดอร์มหาราช
 s-17วลัยรัตน์ ปังหลีเส็น1266945The Illustrated history of torture from the roman empire to the war on terror
47S-172มุสตากีม ลาเตะ1267097การพยาบาลทารกแรกเกิด
 S-172มุสตากีม ลาเตะ1267100คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค
 S-172มุสตากีม ลาเตะ1267109คู่มือปฏิบัติการพยาบาล
48S-173อภิวัฒน์ จันผลึก1267099เยอรมัน - ไทย พจนานุกรมศัพท์เบื้องต้น พร้อมด้วยการออกเสียงและภาคผนวก
 S-173อภิวัฒน์ จันผลึก1267562จิตวิทยาการเป็นผู้นำ
 S-173อภิวัฒน์ จันผลึก1267584ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะเอาอยู่
49S-175ไฟซอล ดอเลาะ1267228Foodborne pathogens and food safety
50S-177การีมะห์ อุมาร1267434หัวใจน้ำหมึก
 S-177การีมะห์ อุมาร1267436มนตร์น้ำหมึก
 S-177การีมะห์ อุมาร1267437มฤตยูน้ำหมึก
 S-177การีมะห์ อุมาร1267634โจรสลัดแห่งสยาม
51S-178ณัฎฐากุลยา จันทร์รัตนโสภา1267892อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น
52S-18ฮาเซล สาดารา1267057Dyamics of one-dimensional quantum systems inverse-square interaction models
 S-18ฮาเซล สาดารา1266966Mathematical aspects of quantum field theories
53S-182ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ1267274a:b,c
 S-182ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ1267324Crusade and Jihad
 S-182ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ1267338The arab spring five years later toward greater inclusiveness
 S-182ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ1267340The arab spring five years later
 S-182ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ126727 Muslims in Amdo Tibetan society
54S-183ณัฐกุล สุภะวีระ1267110คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์
 S-183ณัฐกุล สุภะวีระ1267172คู่มือเตรียมสอบเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตรงตามหลักสูตรการสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่
55S-184เพชรงาม สมศักดิ์1267579เมืองหลอน เด็กประหลาด
 S-184เพชรงาม สมศักดิ์1267582ห้องสมุดหลอน เด็กประหลาด
56S-185ทวีศักดิ์ อุปมา1267321On Democracy
57S-186 1267391State and politics deleuze and guattari on marx
 S-186 1267542Decoding chomsky science and revolutionary politics
 S-186 1267546Unfinished revolutions yemen, libya, and tunisia after the arab spring
58S-187ซัลมา เป็นสุข1267222ผีเสื้อในประเทศไทย
59S-188ฟารีดา ขาวเขาใคร1267911the prospect of global history
60S-189อาอิซะห์ ลาเตะ1267164Organizational behavior
61S-19 1266954Physics I for dummies
62S-190ญาสีนะ เจะแมง1267438Talk, Inc. how trusted leaders use conversation to power their organizations
 S-190ญาสีนะ เจะแมง1267440The price of politics
 S-190ญาสีนะ เจะแมง1267443The end of the Euro the uneasy future of the European Union
63S-191 นูรีดา กาซอ1267433Turing's cathedral the origins of the digital universe
 S-191 นูรีดา กาซอ1267461Margaret Thatcher the authorized biography
64S-192ณัจมีย์ บินรินทร์1267444เล่าเรื่องเมืองทรอย
 S-192ณัจมีย์ บินรินทร์1267454When will my crown-up kid grow up?
 S-192ณัจมีย์ บินรินทร์1267459The blue boor
65S-197สารีปะห์ ยาโงะ1267600PGM art world :bmy gallery art on demand
66S-199สารีปะห์ ยาโงะ1267575อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง
 S-199ฟารีณา อากาเซง1267577ยินดีด้วยครับคุณได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้ว
67S-2ลีนา เจ๊ะการ์1267158Networked governance and transatlantic relations :bbuilding bridges through science diplomacy
 S-2ลีนา เจ๊ะการ์1267279ขุนเขาเกาสมอง
68S-200นูรไอนี เวาะเย็ง1267305เบนจามิน แฟรงคลิน บุรุษหลายมิติ
 S-200นูรไอนี เวาะเย็ง1267593เศร้าเสียให้พอ แล้วพาชีวิตไปต่อนะ
69S-204 รัตนากร สุวรรณรัตน์1267939The maya
70S-205ฮุซนา ดาโอ๊ะ1267243Indonesian reference grammar
 S-205ฮุซนา ดาโอ๊ะ1267374Knowing the adversary leaders, intelligence, and assessment of intentions in international relations
71S-206นูรุลฮูดา บาเหะ1267485Muslim nationalism and the new turks
72S-207นูรีซัน ขาเร็ง1267570good muslim boy
73S-208พัตรา ตาหมาด1267420เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน
74S-209นันท์ลินี พรหมจันทร์1267906เก่งศัพท์จีน 3000 คำ ใน 30 วัน
 S-209นันท์ลินี พรหมจันทร์1267907พูดญี่ปุ่นไฟแลบ
 S-209นันท์ลินี พรหมจันทร์1267908อัจฉริยะ 100 หน้า ภพภูมิ
75S-21นูรีฮัน เจะมะ1267247อัศวินแห่งเจ็ดราชอาณาจักร
 S-21นูรีฮัน เจะมะ1266978Social media marketing
76S-212หุสนา มาลินี1267458Silly Animals
 S-212หุสนา มาลินี1267700คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
77S-217ซัยฟุดดีน หะยีดีแม1267313ทัสกานี่แสนงาม
78S-22รุสนาณี ยูโกะ1267199Emerging technologies in meat processing : production, processing and technology
 S-22รุสนาณี ยูโกะ1266977Handbook of food processing food safety, Quality, and manufacturing processes
79S-220นุรนาเดีย ซียง1267975The priest the prince and the pasha
80S-221สิริสุภา แสงรัตน์1267300The China model
81S-222จินดารัตน์ ประวงษ์1267550Celestial women imperial wives and concubines in China from song to qing
82S-223อัสรอน มะซือนิ1267478Basic concepts in data structures
83S-224เกาซัร โตะแม1268040Understanding and applying basic statistical methods using R
84S-226นาวาวี สาและ1267475Learning scientific programming with pythow
 S-226นาวาวี สาและ1267477Big data over networks
85S-228ธารารัตน์ ยิ้มปลื้ม1267586ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง)
 S-228ธารารัตน์ ยิ้มปลื้ม1267587ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี)
 S-228ธารารัตน์ ยิ้มปลื้ม1267943กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
86S-23นูรีซัน ดือราแม1267023วัฒนธรรมสำนึก :bรากฐานของอุดมศึกษาไทย
87S-230มูฮำมาดอาดลันด์ มะแซ1267380Introducing English to young children :breading and writing
 S-230มูฮำมาดอาดลันด์ มะแซ1267952Democracy for realists :bwhy elections do not produce responsive government
 S-230มูฮำมาดอาดลันด์ มะแซ1267969The love of strangers
 S-230มูฮำมาดอาดลันด์ มะแซ1267971Curbing coruption in asian countries :ban impossible dream?
88S-232วิสุทธิ์ หวันปะรัตน์1267947The path of worshippers to the paradise of the lord of the worlds
 S-232วิสุทธิ์ หวันปะรัตน์1267948Christianity, islam, and the west
 S-232วิสุทธิ์ หวันปะรัตน์1267949Religion in the military worldwide
 S-232วิสุทธิ์ หวันปะรัตน์1267977Revolution in the city of heroes
 S-232วิสุทธิ์ หวันปะรัตน์1267979Corruption contention and reform
89S-233กรรณิการ์ สาระวารี1267395The oxford handbook of management theorists
 S-233กรรณิการ์ สาระวารี1267476โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
 S-233กรรณิการ์ สาระวารี1267928ชนชั้นกลวง
 S-233กรรณิการ์ สาระวารี1267960Globalization :bdebunking the myths
90S-237สุวรรณี เจะเลาะ1267963Typography essentials
91S-238ซอฟีเราะฮ์ แวสะแม1267592พูดเกาหลีไฟแลบ
92S-24นูร์ฮูดา สิงห์ทอง1267260อ่านใจคนได้ใน 1 นาที
 S-24นูร์ฮูดา สิงห์ทอง1266998วัสดุจีโอโพลิเมอร์
93S-242อัซรานี วาโด1267895เปิดกะลาสถาปัตย์
 S-242อัซรานี วาโด1267898พูดให้น้อยเข้าไว้โต้แย้งกับใครก็ชนะ
 S-242อัซรานี วาโด1267901ความสำเร็จของผู้ชายบอกได้ตอนอายุ 20s
94S-243อารียา เจะมามะ1267569Food Analysis and Preservation
95S-248นาดีเราะห์ หะยีโซ๊ะ1267596อัจฉริยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์ไทย
 S-248นาดีเราะห์ หะยีโซ๊ะ1267597อัจฉริยะ 100 หน้า สงคราม
96S-249อามีเนาะ มะกะ1267631The world in conflict :bunderstanding the world's troublespots
97S-253อามีเนาะ มะกะ1267967Developing speed
 S-253สกุลญา เขียวสด1267972Delavier's women's strength training anatomy workouts
98S-256สาวีนา ละแม1267950Fitness steps to success
 S-256สาวีนา ละแม1267957Anatomy and physiology for nursing students
99S-257สุธิดา ทองเอียด1267896anatomy for students
100S-260นูรฮายาตี เจ๊ะเล๊าะ1267661คู่มือใช้งาน Access 2013 ฉบับสมบูรณ์
101S-261จักรกฤษณ์ พูนไพโรจน์1267595Ethics and religion
102S-262เจนจิรา เพ็ชรบูรณ์1267927อินคาร์เซรอน
103S-263กรอ้อม ช่วยนุกูล1267936สงครามพลิกจักรวาล
104S-264วันวิสา บัวแก้ว1267933ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง
105S-265ศุภลักษณ์ หลีเส็ม1267993High-yield gross anatomy
 S-265ศุภลักษณ์ หลีเส็ม1267997พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
106S-267ไซยิดบูคอรี อัลอิดรุส1267938Aquafeed formulation
107S-268อนันต์ ดือราแมหะยี1267938Aquafeed formulation
108S-269ศรินยา มากแก้ว1267938Aquafeed formulation
 S-269ศรินยา มากแก้ว1267609Paratuberculosis organism, bisease, control
109S-270ยูนัยดี อับดุลเลาะ1267616กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 S-270ยูนัยดี อับดุลเลาะ1267998Critical University
110S-271ฟาติน ดาตู1267643การนิกาห์ในอิสลาม
111S-272ชัยธวัฒน์ คงประพันธ์1267618Occupational outlook handbook
112S-277โรจนพรรณ เทพอ่อน1268014Oceanography and marine biology :b an annual review volume 51
113S-28ณัฐจิรา ศรีหมูด1267021Torchwood :bborder princes
 S-28ณัฐจิรา ศรีหมูด1267251มีบีฟอร์ยู
114S-280พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์1267673Elementary and middle school mathematics :bteaching developmentally
 S-280พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์1267676College physics
 S-280พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์1267735The palace law of ayutthaya
 S-280พุฒิพงศ์ เพชรรัตน์1268022The essential school couselor in a changing society
115S-282มูณซีเราะห์ สามะ1267669Fundamentals of english grammar
116S-29สุธาทิพย์ ณะภัยรี1267255เดอะเกิร์ลวิทออลล์ เดอะกิฟท์ส
 S-29สุธาทิพย์ ณะภัยรี1267261สุขกันให้พอแล้วรอเป็นศพ
 S-29สุธาทิพย์ ณะภัยรี1266944the treasures of rembrandt
117S-3อายูซะห์ สาแม1267297พูดอังกฤษไฟแลบ
 S-3อายูซะห์ สาแม1266965The sociology of Islam knowledge, power and civility
118S-4ไซนับ สะอะ1267016คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้
 S-4ไซนับ สะอะ1267265สมองเศรษฐี
119S-42ซูไฮมา ยาเต็ง1267302บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง
 S-42ซูไฮมา ยาเต็ง1267271มหายุทธศิลป์ ศึกศิลปินโลก
120S-44วรัญญา แสงอรุณ1267410Europe and the islamic world
 S-44วรัญญา แสงอรุณ1267429Malay weddings don't cost $50 and other facts about malay culture
 S-44วรัญญา แสงอรุณ1267348The asean charter :ba commentary
121S-45อารียา วิฤทธิ์1267055ไวยากรณ์จีนกลางว่าด้วยคำและประโยค
 S-45อารียา วิฤทธิ์1267348The asean charter :ba commentary
122S-49จันทิมา โสภณขจัดภัย1267027The democracy promotion paradox
 S-49จันทิมา โสภณขจัดภัย1267034Causal explanation for social scientists
 S-49จันทิมา โสภณขจัดภัย1266983Fundametals of forensic science
123S-5สุวิมล กาซัม1267212เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.4 พ.ศ.2548-2557
 S-5สุวิมล กาซัม1267518Unit equations in diophantine number theory
 S-5สุวิมล กาซัม1266980Geometry for dummies
124S-50ศิริกรณ์ โสภา1267439Modern world history
 S-50ศิริกรณ์ โสภา1267794Hermeneutics and the human sciences essays on language, action and interpretation
 S-50ศิริกรณ์ โสภา1267940Myth, identity and conflict
 S-50ศิริกรณ์ โสภา1266992Photography in southeast asia
125S-51อัสมา หะยีดือราปู1267209Mosby's guide to nursing diagnosis
126S-52ศิรประภา แสนเสนาะ1267407Theatre and performance
 S-52ศิรประภา แสนเสนาะ1267492Jumpstart! grammar games and activities for ages 6-14
 S-52ศิรประภา แสนเสนาะ1267143University success transition level : writing
 S-52ศิรประภา แสนเสนาะ1267144University success transition level : reading
 S-52ศิรประภา แสนเสนาะ1267147University success transition level : oral communication
127S-53สุชาดา พุ่มพวง1267116100 activities for teaching research methods
 S-53สุชาดา พุ่มพวง1267206Applied english phonology
 S-53สุชาดา พุ่มพวง1266952The times concise history of the world history brought to life
128S-54รัตนมน เอี่ยนเล่ง1267141เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
 S-54รัตนมน เอี่ยนเล่ง1267534Principles and practices of management and organizational behaviou
 S-54รัตนมน เอี่ยนเล่ง1267041Research in personnel and human resources management
 S-54รัตนมน เอี่ยนเล่ง1267150Law of tort
129S-55นัจลาฮ์ เพ็งโอ1267079Figurative language
 S-55นัจลาฮ์ เพ็งโอ1267564Eternity's sunrise
 S-55นัจลาฮ์ เพ็งโอ1266988Bodleian library treasures
 S-55นัจลาฮ์ เพ็งโอ1266990A lifetime of fiction
 S-55นัจลาฮ์ เพ็งโอ1266991Against world literature
130S-57ฟาตีฟ อูมา1267445ศรัทธามรณะ
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267446ภาพเขียนเลือด
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267447ล้างหนี้เลือด
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267449บาปนักบุญ
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267450ปมอดีต
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267451ทวงแค้น
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267452พลิกกฎล่า
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267453ปิดบัญชีฆ่า
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267455ล่าล้างบาป
 S-57ฟาตีฟ อูมา1267456ภาพสายลับ
131S-6ซาบีตา หะยีหมีน1267210คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40 Calculus and Real Analysis Part A ฉบับเน้นการพิสูจน์
132S-60มาเรีย เจ๊ะลี1267258ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน
 S-60มาเรีย เจ๊ะลี1267289ไฟใต้ท่วมเมือง
 S-60มาเรีย เจ๊ะลี1267294วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต
133S-61ฐาปนี บุญมี1267415Essential Oils contact allergy and chemical composition
134S-63นูรซัน การียา1267480Microbiology : An Introduction
 S-63นูรซัน การียา1267512Organic chemistry
135S-66ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ1267048รวมสูตรติวคณิต! พิชิต ADMISSION ม.4-5-6
 S-66ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ1267053ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย moodle ฉบับสมบูรณ์
 S-66ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ1267139Computational and algorithmic linear algebra and n-dimensional geometry
 S-66ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ1267497Numerical analysis using R : solutions to ODEs and PDEs
 S-66ซาลีฮะห์ มะดือเร๊ะ1267192Probabily and expectation
136S-68วันซาฟิอี ดอแม1266949เอลเดสต์ กำเนิดปริศนาเอรากอน
 S-68วันซาฟิอี ดอแม1266950บริซิงเกอร์ ดาบใหม่คู่ใจเอรากอน
 S-68วันซาฟิอี ดอแม1266951อินเฮริแทนซ์ อวสานตำนานเอรากอน
137S-69อัฐพล ปิริยะ1267042Islam translated:bliterature,conversion and the arabic cosmopolis of south and southeast asia
 S-69อัฐพล ปิริยะ1267045Monks and magic revisiting a classic study of religious ceremonies in thailand
 S-69อัฐพล ปิริยะ1267578Religion and nationalism in Southeast Asia
138S-70ซาฟีนะห์ นิยมเดชา1267571จิตวิทยาสภาพแวดล้อม มูลฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย
139S-71ซีฮาม มะแอ1267496Everyday Peace? politics, citizenship and muslim lives in india
140S-72ตัสนีม สุหลง1267479School-community relations
 S-72ตัสนีม สุหลง1267508Educational research competencies for analysis and applications
141S-74ซาอีด หัตถ์ละเอียด1267092The ultimate t-shirt collection
 S-74ซาอีด หัตถ์ละเอียด1267102Dotted visuals polka dots in contemporary graphic design
 S-74ซาอีด หัตถ์ละเอียด1267104Fly flyer fly
 S-74ซาอีด หัตถ์ละเอียด1267107Whoosh! 250 ways to get movement into your drawings
 S-74ซาอีด หัตถ์ละเอียด1266964Dark inspiration II grotesque illustrations, art & design.
142S-77อูมัยมะห์ หะยีอาแว1267383Plant genes, genomes and genetics
 S-77อูมัยมะห์ หะยีอาแว1267385Cell structure and function
 S-77อูมัยมะห์ หะยีอาแว1267044Stemcells
143S-78วสันต์ ญาติพัฒ1267146Europe after empire decolonization, society and culture
 S-78วสันต์ ญาติพัฒ1267231วิชาความสุขที่มีสอนในฮาร์วาร์ด
144S-79อามีเนาะ โดนิกา1267601การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร
145S-8BAN VIBOL1267541Inquiry into physics
 S-8BAN VIBOL1267531Theory of reflectance and emittance spectroscopy
 S-8BAN VIBOL1267548Solar energy fundamentals, design, modelling and applications
146S-81รุสลี มูซอ1267037ปรัชญาการเมือง
 S-81รุสลี มูซอ1267039สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC
147S-82วศิน ชัยศิริ1267086Fishes of the world
148S-83มัทนา หะยีเต๊ะ1267085Fish cytogenetic techniques Ray-fin fishes and chondrichthyans
149S-84ปิยะวรรณ เวลาดี1267215เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ
150S-88นูรฮายาตี สะนิ1267229ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 S-88นูรฮายาตี สะนิ1267230เขียนอนาคตคุณเอง
 S-88นูรฮายาตี สะนิ1267233กฎแห่งความสนิท ใช้แค่วันละนิดเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งสองฝ่าย
151S-89จันทกานต์ พิชัยหอ1267903อัจฉริยะ 100 หน้า ประวัติศาสตร์เกาหลี
152S-9ซันนูซี การีจิ1267311Art in the making
153S-90นิธิวดี ภู่ดอก1267266รอยยิ้มใต้สายฝน
 S-90นิธิวดี ภู่ดอก1267589แค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100
154S-91วันซูฮาดา มะ1267137Biology
 S-91วันซูฮาดา มะ1267145Educational psychology and the internet
155S-92อัสมา สุปราณี1267108Microbiology with diseases by body system
156S-93มุมิน อาลอาดัม1267061Top graphic design series 3 packaging
 S-93มุมิน อาลอาดัม1266959The best of brochure design 12
 S-93มุมิน อาลอาดัม1266985Fashion packaging now
157S-94บาซิร ยูนุห์1266984The package 4 design book
158S-95แวอัปเสาะ แวซอเฮาะ1267465Plant pathology concepts and laboratory exercises
 S-95แวอัปเสาะ แวซอเฮาะ1267123Sherris medical microbilogy
159S-96นิซามีฮะห์ มะเยะ1267101Biology science for life with physiology
 S-96นิซามีฮะห์ มะเยะ1267113Concepts of genetics
160S-99พัตมาวาตี อาแซ1267486Modern challenges to islamic law
 S-99พัตมาวาตี อาแซ1267517Bacterial transcriptional control

ลำดับที่รหัสผู้เสนอชื่อ-สกุลผู้เสนอเลข BIBชื่อหนังสือ
1F-1อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง1267576Family planning in Islam